Internationale terroristen zullen nergens veilig zijn

De Amerikaanse president Clinton sprak gisteravond om half twaalf Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toe over de verrassingsaanvallen op doelen in Afghanistan en Soedan.

Hieronder de integrale tekst van zijn toespraak.

Goedemiddag. Vandaag heb ik onze strijdkrachten bevel gegeven aanvallen uit te voeren op met terroristen geassocieerde gebouwen in Soedan en Afghanistan, wegens het dreigende gevaar dat zij inhielden voor onze nationale veiligheid. Ik wil met u spreken over het doel van deze actie en over de noodzaak ertoe.

Onze aanval was gericht tegen de terreur. Onze taak was duidelijk: een slag toe te brengen aan het netwerk van radicale groepen die samenwerken met en van middelen worden voorzien door Osama bin Ladin, op dit moment misschien wel de voornaamste organisator en financier van internationaal terrorisme ter wereld.

De met hem verbonden groepen zijn uit diverse plaatsen afkomstig, maar wat zij gemeen hebben is haat jegens de democratie, fanatieke verheerlijking van geweld en een afschuwelijk verwrongen opvatting van hun godsdienst, waarmee zij de moord op onschuldigen rechtvaardigen. Zij hebben de Verenigde Staten tot tegenstander gekozen, juist om waar wij voor staan, en om waar wij tegen zijn.

Enkele maanden geleden, en deze week nogmaals, heeft Bin Ladin publiekelijk gezworen een terroristische oorlog tegen Amerika te zullen voeren, waarbij hij zei: “Wij maken geen onderscheid tussen mensen in militair uniform enburgers. Zij zijn allen een doelwit.” Hun missie is moord, en hun verleden is bloedig. De afgelopen jaren hebben zij leden van Amerikaanse, Belgische en Pakistaanse vredestroepen gedood in Somalië. Zij hebben moordplannen gesmeed tegen de president van Egypte en de paus. Zij hebben plannen gesmeed om zes Boeing 747's van de Verenigde Staten op te blazen boven de Grote Oceaan. Zij hebben een bomaanslag gepleegd op de Egyptische ambassade in Pakistan. Zij hebben Duitse toeristen in Egypte neergeschoten.

De jongste terroristische aanslagen liggen nog vers in ons geheugen. Twee weken geleden hebben twaalf Amerikanen en bijna driehonderd Kenianen en Tanzanianen het leven verloren, en zijn vijfduizend anderen gewond geraakt, bij bomaanslagen op onze ambassades in Nairobi en Dar es Salaam. Onze inlichtingendiensten hebben overtuigende aanwijzingen gevonden dat het terroristische netwerk van Bin Ladin voor die bomaanslagen verantwoordelijk is. Op basis van die informatie zijn wij er in hoge mate zeker van dat die aanslagen zijn gepland, gefinancierd en uitgevoerd door de organisatie die wordt geleid door Bin Ladin.

Amerika strijdt al vele jaren tegen het terrorisme. Waar mogelijk hebben wij deze strijd gevoerd met wettelijke en diplomatieke middelen. De lange arm van de Amerikaanse wet heeft zich over de wereld uitgestrekt en de schuldigen van aanslagen in New York, Virginia en het gebied van de Grote Oceaan voor de rechter gebracht. Wij hebben in stilte terroristische groepen ontwricht en hun boze plannen verijdeld. Wij hebben landen die terrorisme bedrijven geïsoleerd. Wij hebben gebouwd aan een internationale coalitie tegen de terreur. Maar soms zijn wettelijke en diplomatieke middelen nu eenmaal niet toereikend, wanneer de veiligheid van onze natie direct op het spel staat en wanneer wij uitzonderlijke stappen moeten ondernemen om de veiligheid van onze burgers te waarborgen.

Gezien de uitdrukkelijke aanwijzingen dat Bin Ladins netwerk van terroristische groepen plannen had voor nieuwe aanslagen op Amerikanen en andere vrijheidslievende volkeren, heb ik besloten dat Amerika moest optreden. Daarom heb ik vanochtend, op basis van een unanieme aanbeveling van mijn team voor nationale veiligheid, onze strijdkrachten bevel gegeven om in actie te komen tegen een onmiddellijke dreiging van het netwerk van Bin Ladin.

Vandaag hebben de Verenigde Staten gelijktijdig aanvallen uitgevoerd op gebouwen en infrastructuur van de terroristen in Afghanistan. Onze troepen hebben een van de actiefste terroristische bases ter wereld op de korrel genomen. Deze basis, die essentiële elementen van Bin Ladins infrastructuur omvatte, heeft als opleidingskamp gediend voor letterlijk duizenden terroristen uit de gehele wereld. Wij hadden redenen om aan te nemen dat daar vandaag een bijeenkomst van terroristische leiders zou plaatsvinden, wat de dringende noodzaak van ons optreden nog eens onderstreepte. Onze strijdkrachten hebben ook een fabriek in Soedan aangevallen die verbonden is met het netwerk van Bin Ladin. Deze fabriek diende voor de productie van materiaal voor chemische wapens.

De Verenigde Staten voeren deze acties niet lichtvaardig uit. Wijwaarschuwen Afghanistan en Soedan al jaren dat zij moeten ophouden deze terroristische groepen onderdak en steun te verschaffen. Maar landen die hardnekkig terroristen blijven ontvangen, mogen geen vrijplaatsen zijn. Ik wil onze inlichtingendiensten en onze ordehandhavers danken voor hun harde, goede werk. En ik wil mijn trots uitspreken over onze strijdkrachten, die bij het uitvoeren van deze missie al het mogelijke hebben gedaan om het verlies van levens van onschuldigen te beperken.

Ik wil u, en de wereld, inprenten dat onze acties van vandaag niet gericht zijn tegen de islam, de religie van honderden miljoenen brave, vredelievende mensen in heel de wereld, ook in de Verenigde Staten. Er zijn geen religies die de moord op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen gedogen. Ons optreden was gericht tegen fanatici en moordenaars die moorden onder het mom van gerechtigheid, en daarmee de grote godsdienst uit welke naam zij beweren te handelen, ontheiligen.

Mede-Amerikanen, onze strijd tegen het terrorisme is niet begonnen bij de bomaanslagen op onze ambassades in Afrika, en hij zal niet eindigen met de aanvallen van vandaag. Hij zal kracht, moed en volharding vergen. Wij zullen voor deze dreiging niet zwichten. Wij zullen haar het hoofd bieden, hoe lang het ook mag duren. Dit zal een langdurige, permanente worsteling worden tussen vrijheid en fanatisme, tussen gerechtigheid en terrorisme. Wij moeten bereid zijn te doen wat wij kunnen, zolang het maar nodig is. Amerika is het doelwit van terroristen, en zal dat blijven, juist omdat wij leiders zijn, omdat wij opkomen voor vrede, democratie en fundamentele menselijke waarden, omdat wij de meest open samenleving ter wereld zijn, en omdat wij, zoals wij opnieuw hebben laten zien, ons onverzoenlijk opstellen tegenover het terrorisme.

Wat ik ook zeker weet, is dat niet optreden een veel groter gevaar voor Amerika en de wereld zou meebrengen dan wel optreden, want niet optreden zou onze vijanden moed geven, en hun mogelijkheden en bereidheid om ons te treffen intact laten. In dit geval wisten wij al vóór onze aanval dat deze groepen al nieuwe acties tegen ons en anderen hadden gepland.

Ik herhaal: de Verenigde Staten willen vrede, geen strijd. Wij willen in heel de wereld levens verbeteren, geen levens nemen. Wij hebben ons ingezet voor de vrede in Bosnië, in Noord-Ierland, op Haïti, in het Midden-Oosten en elders, maar in deze tijd heeft een campagne voor de vrede geen kans van slagen als ze niet gepaard gaat met het stellige voornemen om het terrorisme te bestrijden.

Laten onze daden vandaag luid en duidelijk deze boodschap verkondigen: geen enkel Amerikaans doel dat belaagd wordt, is ons onverschillig. Terroristen zullen nergens veilig zijn. Wij zullen ons volk, onze belangen en onze waarden verdedigen. Wij zullen volkeren van ieder geloof, overal ter wereld, bijstaan in hun streven naar bevrijding van angst en geweld. Wij zullen volharden en zegevieren.

Dank u, God zegene u, en God zegene ons land.