Journal of Economic Literature

De val van het communisme in Centraal- en Oost-Europa zegt weinig over de wenselijkheid van economische gelijkheid in democratische markteconomieën. De economische theorie biedt nog steeds geen bewijs voor de stelling dat ongelijkheid in inkomen en particulier bezit beter zou zijn dan gelijkheid. Het gangbare idee dat ongelijkheid nodig is voor het efficiënt functioneren van de markt is niet veel meer dan een speculatie.

Louis Putterman, John Roemer en Joaquim Silvestre van de University of California, doen in de Journal of Economic Literature verslag van hun onderzoek naar wat de economische theorie-vorming van de laatste decennia heeft opgeleverd over het idee van economische gelijkheid. Aan de hand daarvan maken ze aannemelijk dat veel aspecten van economische ongelijkheid te wijten zijn aan de inefficientie van de markten. Een van de vele voorbeelden die ze noemen en uitwerken is het gegeven dat de markt voor het spreiden van risico's op inkomensverlies opvallend incompleet is.

De auteurs zijn zich ervan bewust dat streven naar inkomensgelijkheid momenteel te boek staat als een achterhaald idee. Maar, vragen ze zich af, wat moeten we dan denken van de herverdeling van inkomen die in deze eeuw tot stand kwam in de landen die lid zijn dan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling? De overheidsuitgaven in die landen stegen van 11,7 procent in 1913 tot 46 procent in 1986. Zonder herverdeling van inkomen door middel van belastingen en subsidies zou het inkomen van de veertig procent huishoudens met de laagste inkomens nog drie keer zo laag zijn geweest.

De auteurs betwijfelen op grond van hun onderzoek ook of de verzorgingsstaat de economische groei nu werkelijk zoveel vertraagt als vaak wordt beweerd. Zo wijzen ze er op dat de periode van 1950 tot 1973 waarin de verzorgingsstaat het snelst groeide, de periode is waarin ook het reële Bruto Binnenlands Produkt het hardst groeide, evenals het BBP per hoofd van de bevolking, en de productiviteit per man-uur.

De Journal of Economic Literature verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203, USA

    • Herman Frijlink