Asielbeleid

In het hoofdredactioneel commentaar van 10 augustus wordt gepleit voor een heroriëntatie op het asielbeleid en voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor de opvang van asielzoekers. Door het diffuus toelatingsbeleid met een 'doolhof aan regelingen', de overvolle centra, een afnemend gemeentelijk draagvlak en gering integratiesucces is 'de vluchtelingenbureaucratie verstopt geraakt'.

Het beproefde ontmoedigingsbeleid zou voor een deel plaatsmaken voor een bemoedigingsbeleid waarbij “vroegtijdige bevordering van (tijdelijke) integratie meer voor de hand zou liggen en asielzoekers uitzicht kan worden geboden op werk en opleiding zoveel mogelijk aansluitend bij het onderwijsniveau dat zij in eigen land hebben bereikt”, aldus het commentaar.

De dagelijkse praktijk wijst uit dat een dergelijke paradigma-wisseling zeer wenselijk zou zijn. Door het huidige opvangbeleid gaat veel talent nodeloos verloren. Het jarenlange, perspectiefloze verblijf in de centra leidt tot een verderfelijke lethargie juist ook bij de jongere generatie van asielzoekers. Van de 40.000 asielzoekers die op dit moment in de centra verblijven is bijna de helft tussen de 20 en 34 jaar. Zelfs na voorwaardelijke statusverlening worden aan hen integratierechten onthouden. Die worden pas na drie jaar verleend. Dit alles in de wetenschap dat (volgens cijfers van het ministerie van Justitie) voorwaardelijke toelating in 95 procent van de gevallen leidt tot definitieve toelating. Maar dan is in veel gevallen de afstand tot arbeidsmarkt en onderwijs te groot geworden en verloopt de kennismaking met de Nederlandse samenleving veelal via RIAGG, Sociale Dienst of wijkagent.

Deze maand studeren plusminus tweehonderd vluchtelingen af aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. IT-specialisten, artsen, economen en ingenieurs - klaar voor de (krappe) Nederlandse arbeidsmarkt. Een gericht en doelmatig bemoedigingsbeleid zoals bepleit, waarbij onder andere snelle instroom in het (hoger) onderwijs mogelijk is, kan dat aantal in de komende jaren sterk doen vermeerderen.

    • K. Bleichrodt
    • Directeur Stichting voor Vluchteling-studenten UAF