Bankcertificaten exit

AMSTERDAM, 5 AUG. In de weekstaat springen deze week drie vrij omvangrijke mutaties in het oog. Die vonden plaats in de posten Beleningen, Kasreserverekening en Bankcertificaten. Daarvan is de vermindering in de post 'Beleningen' het grootst: 1,17 miljard gulden. De andere mutaties moeten in samenhang hiermee worden gezien.

De meest opmerkelijke daarvan is de aflossing van Nederlandse bankcertificaten door DNB. Dit 6-maands papier is ooit door DNB geïntroduceerd om een structureel deel van het Nederlandse geldmarktoverschot af te romen. Omdat er in het EMU-geldmarktinstrumentarium geen plek meer is voor NBC's (kortlopende schuldpapieren), gaf DNB vanaf mei geen nieuwe bankcertificaten meer uit en liet zij de nog uitstaande titels vervallen. In oktober zal de laatste aflossing plaatsvinden, zodat vanaf dat moment de post 'Bankcertificaten' uit de weekstaat verdwijnt. De aflossing die deze week plaatsvond had een omvang van 710 miljoen gulden. De geldmarktverruimende invloed die hiervan uitging, verklaart een deel van de afname van de speciale belening.

De tweede reden achter de afgenomen speciale belening ligt in de forse overreserves op de kasreserve. Aan het begin van een kasreserveperiode is het gebruikelijk dat banken een buffer opbouwen door meer op de kasreserve aan te houden dan minimaal verplicht is. DNB stelt de banken in die gelegenheid door ze een zeer royale belening te verschaffen. Zo ook bij deze reserveperiode. Het doel van de royale belening en het 'overreserveren' is om de banken in de loop van de periode (die slechts vijf weken duurt) bij hun reserveverplichting niet in de problemen te laten komen. De overreserve bedroeg deze week twee dagen voor de peildatum van de weekstaat nog ruim 500 miljoen gulden. Dit stelde de banken in staat de krappere belening die ze afgelopen vrijdag toegewezen kregen, op te vangen. De kasreserverekening nam daarop met bijna 600 miljoen gulden af.

Voor het overige zijn er in de weekstaat geen opvallende mutaties te vermelden. Vanwege de daling van de dollarkoers in de verslagweek laat de post 'vorderingen buitenlandse geldsoorten' een geringe afname zien.

Verder bleven ook deze week de tarieven op de geldmarkt zeer stabiel. Vanwege de rust op het Europese rentefront, ligt het belangrijkste tarief van de geldmarkt, de drie-maands rente, al vanaf begin juni rond het niveau van 3,50 procent.

Bron: ING Economisch Bureau.