Wassenaar bestrijdt armoede; 'Voor mensen met minder heeft de gemeente meer'

De gemeente Wassenaar - waar sommige van de rijkste Nederlanders wonen - gaat iets doen aan armoede binnen de gemeentegrenzen.

WASSENAAR, 30 JUNI. “Voor mensen met minder heeft de gemeente wat meer.” Dat is de titel waaronder Wassenaar de stille armoede binnen de gemeentegrenzen wil gaan bestrijden. Want ook in één van de rijkste gemeenten van Nederland leeft een substantieel deel van de bevolking op het bestaansminumum.

Sinds 1997 hebben Nederlandse gemeenten meer financiële ruimte om door middel van de Wet Bijzondere Bijstand zelf iets aan armoedebestrijding. In sommige gemeenten springt de sociale dienst bij als het bankstel is doorgezakt of als de wasmachine de geest heeft gegeven. Sommige gemeenten verstrekken kerstpakketten, of betalen het abonnement van de krant. Verder kunnen gemeenten kwijtschelding verlenen van gemeentelijke belastingen aan diegenen die rond moeten komen van een minimuminkomen.

Omdat de regelingen per gemeente verschillen, zijn veel uitkeringsgerechtigden niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die de bijzondere bijstand biedt. De gemeente Wassenaar wil daarom de 1.500 Wassenaarders die tot de sociale minima behoren, informeren over de manier waarop de gemeente kan helpen. De gemeente heeft een speciale folder laten drukken waarin alle regelingen op een rijtje zijn gezet. Op de muren van de diverse gemeentelijke instellingen komen posters en langs de Wassenaarse lanen zullen grote 'billboards' worden geplaatst. Ook is de gemeente van plan twee keer per jaar een 'sociale conferentie' te organiseren waarop gemeente, de politieke partijen, ouderen- en vrijwilligersorganisaties en charitatieve instellingen zich zullen beraden over de beste manier om de stille armoede in Wassenaar uit de wereld te helpen.De gemeentelijke voorlichtingscampagne zal komende vrijdag tijdens de eerste armoedeconferentie van start gaan. De gemeente heeft voor de realisatie van de campagne gebruik gemaakt van de vereniging 'voorlichting voor voorlichters', een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken. Van hen is de slogan “Voor mensen met minder heeft de gemeente iets meer” afkomstig, net als de vormgeving van de posters, waarop een wolk en een doorbrekend zonnetje zijn afgebeeld.

Zo'n drie procent van de Wassenaarse bevolking leeft op het bestaansminimum. Met dit cijfer bevindt de gemeente zich in de landelijke middenmoot. Het gemeentelijk armoedebeleid is daarom niet iets dat zomaar uit de lucht is komen vallen, zo benadrukt woordvoerder W. Issendonck. “We zijn er al jaren mee bezig. De campagne die komende vrijdag wordt gestart, is een uitvloeisel van de armoedenota die vorig jaar is verschenen.”

In een reactie op deze nota stelde Norga Simons van de Wassenaarse vereniging 'Vrouwen in de bijstand' dat de gemeente teveel nadruk legt op de armen en te weinig aandacht besteedt aan extra belastingheffingen voor de Wassenaarse rijken. Issendonck is het hier niet mee eens: “Het Rijk biedt ons ruimschoots de mogelijkheden zelf iets aan armoedebestrijding te doen. Het echte probleem is dat we de doelgroep niet kunnen bereiken.”