Universiteitsblad

Het is mij niet duidelijk waar Bastiaan Bommeljé het met zo stellige zekerheid neergeschreven gegeven vandaan heeft gehaald dat “het Utrechts Universiteitsblad te maken heeft met de facto bemoeienis van hogerhand bij het kiezen van de koers” ('De universiteit is geen bedrijf', NRC Handelsblad, 16 juni). In ieder geval is deze stelling niet waar.

De journalistieke onafhankelijkheid en de mogelijkheden tot vrije nieuwsgaring van het Utrechts Universiteitsblad - roepnaam U-blad - zijn door het universiteitsbestuur gegarandeerd en onlangs nog - tijdens een jaarlijks overleg tussen het Stichtingsbestuur van het U-blad en het college van bestuur - bekrachtigd. De universiteit is wel een subsidieverlener, maar uitgever van het U-blad is niet de universiteit maar een autonome stichting. De koers die het U-blad vaart is door de redactie zelf uitgezet. Ook de nieuwe koers die met ingang van komend collegejaar zijn beslag gaat krijgen is niet uitgestippeld in opdracht van of met inmenging van hogerhand, maar geheel op eigen kracht en naar eigen wens.

    • Armand Heijnen