Meer subsidie voor politieke partijen

DEN HAAG, 26 JUNI. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een verhoging van de subsidie aan politieke partijen. Alleen de Socialistische Partij stemde tegen.

Politieke partijen krijgen tegenwoordig veel minder contributie van leden binnen dan voorheen. In 1960 was nog vijftien procent van de kiesgerechtigden lid van een politieke partij, nu is dat nog twee procent. Het wetsvoorstel waar de Tweede Kamer gisteren mee instemde, voorziet dan ook in een verhoging van de subsidie van het rijk met ongeveer twintig procent, tot in totaal tien miljoen gulden.

Het Tweede-Kamerlid Kant (SP) noemde de verhoging van de subsidie een beloning voor slecht gedrag. Verwijzend naar de opzienbarende ledenwinst in de afgelopen jaren van haar eigen partij stelde zij dat ledenverlies geen onvermijdelijk verschijnsel is. Zo had volgens Kant het forse ledenverlies van de PvdA onder meer te maken met de opstelling van die partij in het WAO-debat van enkele jaren geleden.

Kant stelde voor de subsidie op het huidige niveau te houden en de hoogte van het subsidiebedrag minder te laten afhangen van het aantal zetels in de Tweede Kamer, en meer van het ledental. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en alle andere fracties wezen dit voorstel resoluut van de hand.

De Kamer stemde wel in met een voorstel om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dat kan zich voordoen als twee of meer partijen besluiten om samen te werken op één lijst en toch apart blijven bestaan. Die kwestie is actueel, omdat de kleine christelijke partijen RPF en GPV onlangs aankondigden met één lijst de volgende verkiezingen in te gaan.

Indien de afzonderlijke politieke partijen blijven bestaan, zouden beide partijen in aanmerking komen voor basisbedragen aan subsidie voor respectievelijk de partij, de jongerenorganisatie en het wetenschappelijk instituut. Zij ontvangen dan tienduizenden guldens meer aan subsidie dan wanneer het zou gaan om één politieke partij. De Kamer stemde met algemene stemmen in met een door het Kamerlid Rehwinkel (PvdA) ingediend voorstel om dit oneigenlijk gebruik te voorkomen.