Nieuw plan EU opvang asielzoekers

BRUSSEL, 25 JUNI. De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor een gezamenlijke opvang van plotselinge stromen vluchtelingen door de lidstaten van de Europese Unie. Een soortgelijk voorstel dat de Commissie begin vorig jaar deed, verdween van tafel omdat de lidstaten het niet eens konden worden over de verdeling van de financiële lasten.

De bedoeling van het voorstel is om een deel van de financiële lasten bij plotselinge stromen te verdelen over alle lidstaten van de EU. De Commissie wil dat bereiken door de financiering van noodhulp uit Europese fondsen. Europees commissaris Gradin heeft ook voorgesteld om vluchtelingen over de vijftien lidstaten van de EU te verdelen. Duitsland, dat het grootste aantal vluchtelingen opvangt uit voormalig Joegoslavië, heeft op zo'n verdeling aangedrongen. De Commissie heeft geen voorstel gedaan over de verdeelsleutel die gehanteerd zou moeten worden.

Volgens de Europese Commissie moet er een Europese regeling komen voor tijdelijke bescherming van grote aantallen vluchtelingen uit crisisgebieden buiten de EU. De Raad van Ministers van de EU zou moeten beslissen wanneer er sprake is van zo'n massale vluchtelingenstroom dat de Europese regeling in werking moet treden. Daarna zouden vluchtelingen gedurende drie maanden met Europese fondsen gefinancierde hulp kunnen krijgen. Die hulp zou bestaan uit tijdelijke huisvesting, voeding, medische verzorging, sociale voorzieningen en onderwijs.

De regeling zou maximaal vijf jaar van kracht moeten blijven ten behoeve van vluchtelingen uit een gebied. De Commissie zou jaarlijks een rapport moeten opstellen over de situatie in het land van herkomst van de vluchtelingen. Op grond van die rapportage kan de Raad van Ministers besluiten om de regeling te stoppen.