Europarlement wil radicale hervorming onkostenvergoeding

BRUSSEL, 19 JUNI. Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement wil dat het systeem van onkostenvergoedingen voor Europarlementariërs radicaal wordt veranderd.

Gisteren werd een liberale motie aanvaard waarin het parlement zich uitspreekt voor een regeling die uitsluitend nog voorziet in het vergoeden van werkelijk gemaakte onkosten. Vergoedingen zouden nog slechts uitbetaald kunnen worden nadat bewijsstukken van de onkosten zijn overgelegd.

De bestaande onkostenvergoedingen zijn momenteel zo hoog dat Europarlementariërs aan hun reizen kunnen verdienen. Volgens een recent rapport van de Europese Rekenkamer biedt de regeling veel mogelijkheden tot misbruik. Met de aanvaarding van de liberale motie overstemde het Europees Parlement gisteren het Bureau - het presidium van het parlement - dat eerder een voorstel tot radicale hervormingen van de liberale vice-voorzitter Haarer afwees. De motie haalde het met 316 stemmen voor en 165 stemmen tegen. Tot de voorstemmers behoorden de liberalen, de groenen en de socialisten. De christen-democraten waren verdeeld. De christen-democratische fractievoorzitter, Martens, stemde met de meerderheid van zijn partij tegen de motie.

In de motie wordt de Europese Raad opgeroepen de totstandkoming van een gezamenlijk statuut voor Europarlementariërs te steunen. Dat statuut moet het mogelijk maken dat alle Europarlementariërs een gelijk inkomen krijgen. Op dit ogenblik krijgen de Europarlementariërs nog hetzelfde inkomen als nationale parlementariërs in hun land van herkomst. Parlementariërs met lage inkomens beschouwen de huidige onkostenregeling dikwijls als een onontbeerlijke aanvulling.

Het Europees Parlement zelf moet de Europese Raad een voorstel doen voor een gelijk inkomen voor alle Europarlementariërs. Een probleem daarbij is dat Europarlementariërs met hogere inkomens er niet op achteruit willen gaan.

Bovendien wordt verzet verwacht van nationale parlementariërs in landen met lage inkomens, die niet inzien waarom hun collega's in het Europees Parlement meer moeten verdienen.