Besprekingen over zorg; Paars-II wil rem op kosten medicijnen

DEN HAAG, 19 JUNI. De stijgende uitgaven voor geneesmiddelen dreigen nieuwe investeringen in de zorgsector onmogelijk te maken. Informateurs en onderhandelaars zoeken daarom naar mogelijkheden om de medicijnkosten in te perken.

De informateurs, de drie paarse onderhandelaars en hun fractiespecialisten hebben gisteren uitvoerig over maatregelen gesproken. Als de groei van de kosten niet wordt afgeremd wordt er in 2002 minimaal 1,7 miljard gulden meer voor medicijnen uitgegeven. Dat is dan vrijwel het gehele bedrag (1,8 miljard) waarmee dan het budget voor de gezondheidszorg mag groeien. Over die groei, zo'n 2 procent per jaar, hebben de partijen al eerder overeenstemming bereikt. Politiek gevoelige onderwerpen, zoals het verhogen van eigen bijdragen of het uit het ziekenfondspakket halen van geneesmiddelen, zijn tot dusver nog zoveel mogelijk vermeden, zei onderhandelaar Bolkestein (VVD) gisteren na afloop van het overleg.

De fractiespecialisten is gevraagd aan te geven waar het geld aan zou moeten worden besteed als er, los van de uitgaven voor de medcijnen, 1,8 miljard extra voor de zorgsector beschikbaar is. Bolkestein noemde als voorbeeld onder meer het wegwerken van wachtlijsten en aantrekken van extra personeel. Hij wees er daarbij op dat dit vooralsnog enkel een 'technische excercitie' is.

De fractiespecialisten van de paarse partijen (PvdA, VVD en D66) hebben overeenstemming bereikt over een beperking van de verschillende soorten statussen voor asielzoekers. De beperking moet leiden tot een effectievere procedure. Op dit moment zitten asielzoekers vaak jaren te wachten op een definitieve beslissing.

De fractiespecialisten stellen voor de huidige vijf statussen terug te brengen naar twee. Eén status zou dezelfde rechten verlenen als de huidige A-status voor politieke vluchtelingen, zoals het recht op gezinshereniging. De andere status zou van tijdelijke aard zijn en minder rechten toekennen. Deze tijdelijke vergunning zou na een aantal jaren worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning. De onderhandelaars en informateurs moeten de voorstellen van de fractiespecialisten nog goedkeuren.