WOORDENLIJST

A-status Verblijfstitel van een in Nederland erkende en toegelaten vluchteling, op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève.

Aanmeldcentrum (AC) Centrum waar alle asielaanvragen formeel moeten worden gedaan. Nederland heeft drie centra: Rijsbergen, Zevenaar en Schiphol.

Alleenstaande minderjarige asielzoeker (ama) Asielzoeker jonger dan 18 die bij zijn asielaanvraag niet wordt vergezeld door ouders of verzorgers.

Ambtsberichten Brieven of nota's van (meestal) de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in een land van herkomst van asielzoekers (algemeen ambtsbericht) of over feiten en omstandigheden in een individueel geval (individueel ambtsbericht).

Asielverzoek Volgens artikel 1 van de Uitvoeringsovereenkomst bij het Verdrag van Schengen (gesloten tussen een aantal EU-lidstaten, zoals Nederland) is dit een 'aan de buitengrens of op het Schengengebied te kennen gegeven wens om als vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag te worden toegelaten'.

Asielzoekerscentrum (AZC) Centrum waar asielzoekers die voor langere tijd of permanent in Nederland zullen verblijven, tijdelijk worden opgevangen.

C-status Ook bekend als vergunning tot verblijf zonder beperkingen (vtv). Wordt aangevraagd samen met de toelating als vluchteling. De C-status kan worden verleend als de vluchteling weliswaar niet voldoet aan de definitie uit het Vluchtelingenverdrag van Genève, maar zijn of haar verblijf toch gerechtvaardigd wordt geacht door de situatie in het thuisland. Er is dan sprake van klemmende redenen van humanitaire aard.

Gedoogde Asielzoeker die niet als vluchteling wordt erkend of bij wie geen sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard, maar die wegens de mensenrechtensituatie niet naar het land van herkomst wordt teruggestuurd. In deze gevallen wordt vaak een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) verleend.

Illegaal Vreemdeling die zonder toestemming van de Nederlandse autoriteiten in Nederland verblijft. Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers en buitenlanders die zich nooit hebben aangemeld.

Laissez passer Reisdocument ter vervanging van een paspoort. Hoeft alleen te worden aangevraagd als de betrokken vreemdeling geen eigen nationaal reisdocument heeft.

Nader gehoor Gesprek van een 'contactambtenaar' van het ministerie van Justitie met de asielzoeker die daarin zijn motieven toelicht.

Opvang- en onderzoekscentrum (OC) Opvangcentrum waarheen asielzoekers na hun aanvraag in een aanmeldcentrum worden gestuurd, in afwachting van verder onderzoek.

Refoulement Terugzending naar het land van herkomst terwijl niet is uitgesloten dat de betrokken vreemdeling daar slachtoffer zal worden van vervolging. Volgens het Vluchtelingenverdrag van Genève is refoulement onacceptabel.

Technisch niet-verwijderbaren (Ex-)asielzoekers die in Nederland niet als vluchteling zijn erkend maar die niet kunnen worden verwijderd om praktische redenen: de autoriteiten van het land van herkomst werken niet mee of de luchthavens zijn gesloten.

Terugkeerbureau Instelling die bemiddelt bij vrijwillige terugkeer van vreemdelingen naar het land van herkomst.

Uitgenodigde vluchtelingen Vluchtelingen aan wie de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN in Nederland verblijf aanbiedt. Elk jaar wordt een quotum vastgesteld van toegelaten vluchtelingen.

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees. Heeft in veel landen een bureau en draagt zorg voor onvrijwillige migranten die ten gevolge van natuurrampen of (burger)oorlogen zijn gevlucht. Is verantwoordelijk voor opvang, bemiddeling met autoriteiten en regelt soms herhuisvesting in het land van herkomst.

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) Wordt verleend als (of zolang) een asielzoeker geen status heeft, maar terugzending in verband met de algehele situatie in het land van herkomst onverantwoord wordt geacht. Zodra die situatie is verbeterd, kan de vvtv worden ingetrokken. Na drie jaar verblijf met een vvtv in Nederland wordt in de regel een vergunning tot verblijf zonder beperkingen verleend.