VESTIGING

Gezinshereniging Of iemand een vergunning tot verblijf krijgt op grond van gezinshereniging, is afhankelijk van de verblijfstitel van de verzoekende partij in Nederland.

Algemene voorwaarden voor gezinshereniging zijn dat de persoon in Nederland voldoende inkomen heeft gedurende in elk geval meer dan een jaar, om diegene die hij/zij laat overkomen te kunnen onderhouden (inkomensvereiste).

De woning moet naar Nederlandse maatstaven groot genoeg zijn (woonruimte-eis) en de overkomende gezinsleden mogen geen crimineel verleden hebben.

Bepaalde groepen, zoals toegelaten vluchtelingen, kunnen onder omstandigheden worden vrijgesteld van (een van) deze vereisten.

Iemand die zelf door gezinshereniging naar Nederland is gekomen, mag pas na drie jaar een buitenlandse partner laten overkomen.

Soms is de vluchteling in het land van herkomst legaal met meer vrouwen getrouwd. De Nederlandse wet bepaalt dat in dat geval slechts één echtgenote mag overkomen, eventueel samen met haar minderjarige kind(eren). Een tweede echtgenote kan niet overkomen, ook niet als de eerste na verloop van tijd weer zou vertrekken uit Nederland.

Houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) kunnen geen aanspraak maken op gezinshereniging. Niet-statushouders (asielzoekers) kunnen dat ook niet. Alleen als de rechter oordeelt dat er klemmende redenen van humanitaire aard zijn, kan van deze regels worden afgeweken.

Het recht op bescherming van het gezinsleven is een fundamenteel recht van de mens en staat in artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Naturalisatie Naturalisatie is het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit op verzoek van een niet-Nederlander. Het verzoek wordt behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), in samenwerking met de gemeente waar de vreemdeling woont.

Zodra koningin Beatrix het Koninklijk Besluit heeft ondertekend, is de aanvrager officieel Nederlander.

Hij/zij mag dan deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten en kan gaan werken, ook bij bijvoorbeeld de politie, de krijgsmacht of de rechterlijke macht. Bovendien heeft de voormalig vreemdeling voor veel landen geen visum meer nodig.

Er is een aantal voorwaarden voor naturalisatie.

1. Hij/zij is ouder dan 18 jaar;

2. voor onbepaalde tijd in Nederland toegelaten;

3. ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. In een gesprek met een gemeenteambtenaar moet duidelijk worden dat de vreemdeling een 'redelijke kennis van de Nederlandse taal' heeft en is 'opgenomen in de samenleving';

4. hij/zij was vijf jaar voorafgaand aan het verzoek in Nederland woonachtig. Er zijn uitzonderingen voor (huwelijks)partners van Nederlanders (drie jaar) of oud-Nederlanders (geen wachttijd);

5. hij/zij is geen gevaar voor de openbare orde.

Minderjarige kinderen kunnen met hun ouders tot Nederlander worden meegenaturaliseerd, maar vrijwel altijd onder voorwaarde dat de kinderen met een verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

De behandeling van een naturalisatieverzoek kost 500 gulden per persoon en 700 gulden voor een echtpaar.

In sommige gevallen is een vermindering van de legeskosten mogelijk.