Melkert: vrije dagen opsparen

DEN HAAG, 17 JUNI. Vakantiedagen boven het wettelijke minimumaantal van twintig kunnen over een periode van vijf jaar worden opgespaard. Deze dagen kunnen ook worden omgezet in geld. Dat staat in een wetsontwerp dat minister Melkert naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het wetsvoorstel sluit aan bij de overeenstemming die werkgevers en werknemers begin vorig jaar bereikten in de Sociaal Economische Raad. De sociale partners menen dat de mogelijkheden van zorgverlof, studieverlof, vervroegde pensionering of leeftijdsbewust personeelsbeleid dienen te worden verruimd.

Melkert wil niet tornen aan de wettelijk gegarandeerde vakantie van minstens vier weken per jaar ofwel twintig werkdagen. Werknemers hebben deze vakantie volgens de bewindsman nodig om op adem te komen en nieuwe krachten te verzamelen voor een volgende periode van werk.

Met de huidige vakantieregeling mogen bovenwettelijke vakantiedagen niet worden afgekocht en verjaren opgespaarde vakantierechten na twee jaar.

Het kabinet wil het burgerlijk wetboek nu zo wijzigen dat het mogelijk wordt die vakantiedagen af te kopen en voor een langere periode op te sparen. De meeste CAO's gaan uit van 25 vakantiedagen. Daarmee zou na vijf jaar maximaal vijf weken verlof opgenomen kunnen worden.

Onduidelijk is hoe de opgespaarde dagen kunnen worden gebruikt. Werkgevers willen voorkomen dat ze overvallen worden door een werknemer die onaangekondigd langdurig verlof opneemt. De vakbeweging wil dat de werknemer volledige vrijheid krijgt om zijn gespaarde vakantiedagen op te nemen.

In CAO-overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de 'waarde' van een ingeleverde vakantiedag of de wijze waarop de opgespaarde dagen kunnen worden opgenomen. Met het voorstel van Melkert wordt het wettelijk recht op ouderschapsverlof ook aangepast voor werknemers die ouder worden van een meerling of die meerdere kinderen tegelijk adopteren. Zij krijgen recht op twee keer ouderschapsverlof.