Kamervragen over rottende fundering

DORDRECHT, 16 JUNI. Tweede-Kamerleden van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 gaan staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting schriftelijke vragen stellen over het wegrotten van funderingspalen.

Dat kondigden de Kamerleden maandagavond in Dordrecht aan tijdens een door Vereniging Platform Funderingen gehouden bijeenkomst. Het platform is een organisatie van verontruste huiseigenaren in Dordrecht. Zij vinden dat ook het Rijk een bijdrage moet leveren aan herstelkosten van de funderingen.

Tommel zal onder meer uitsluitsel moeten geven over de duur van een reeds in gang gezet onderzoek naar aard en omvang van de funderingsproblemen. De Kamerleden Giskes (D66), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA) en Van Gent (GroenLinks) zullen aandringen op een zo spoedig mogelijke afronding van dit onderzoek, zodat snel actie kan worden ondernomen. Tommel zal tevens worden gevraagd zich alvast te beraden op (financiële) maatregelen voor de meest urgente gevallen.

De problematiek speelt in een groot aantal gemeenten waar funderingen door bacteriën of een lage grondwaterstand zijn aangetast. De kosten van herstel lopen dermate hoog op dat gemeenten en huiseigenaren samen de gelden niet kunnen opbrengen.

In Dordrecht staan op dit moment 1.300 particuliere woningen op de lijst. Herstel van die funderingen vergt ruim negentig miljoen gulden. In Haarlem gaat het om 8.800 woningen. Daar worden de herstelkosten op 900 miljoen gulden geraamd. (ANP)