Asielzoekers naar Deelen

ARNHEM, 12 JUNI. Er zijn geen redenen om af te zien van de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) op Deelen. Dat schrijft staatssecretaris Schmitz (Justitie) in een brief aan de gemeente Arnhem. De gemeente liet zich eerder met de provincie Gelderland en minister De Boer (Milieu) negatief uit over een AZC op Deelen, maar ziet nu haar bezwaren niet gehonoreerd.

Volgens Schmitz zijn de problemen rond de opvang van asielzoekers zo groot, dat er “met grote voortvarendheid reguliere opvangcapaciteit” moet worden verworven. Door het gebrek aan plaatsen in centra hebben de afgelopen weken al 2.300 asielzoekers op eigen houtje huisvesting moeten zoeken. Gezien de extra instroom van asielzoekers is elke nieuwe locatie welkom; dus ook Deelen. “De door de burgemeester van Ede getoonde bereidheid om constructief mee te werken aan het realiseren van een tijdelijk opvangcentrum op de Kop van Deelen wordt dan ook zowel door mij als door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bijzonder gewaardeerd.”

Ede liet in april van dit jaar weten opvang te kunnen regelen voor zo'n 700 asielzoekers op het grondgebied van de voormalige vliegbasis Deelen, tussen Ede en Arnhem. Het COA was verheugd, maar de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland toonden zich van meet af aan tegenstander. Het centrum - op zeven kilometer afstand van Arnhem - ligt volledig afgesloten van de buitenwereld en is veel te moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten, meende de gemeente. De provincie was tegen omdat het AZC in beschermd natuurgebied moet worden aangelegd, en dat was tegen het bestemmingsplan. Gelderland vroeg daarop hulp aan minister De Boer (Milieu). De bewindsvrouw was het met de provincie eens en stemde in met het aanbod voor andere locaties. Schmitz gaat nu aan al deze bezwaren voorbij. Het COA kan doorgaan met vestiging van een AZC op Deelen, aldus de staatssecretaris in de brief aan Arnhem. Het is aan Ede en het COA om een inschatting te maken of het centrum op verantwoorde wijze kan functioneren. “Beide partijen zijn van mening dat de voorwaarden hiertoe gecreëerd kunnen worden.” Het ligt in de bedoeling in de bestaande bebouwing 350 mensen te huisvesten en nog eens 350 in tijdelijke wooneenheden en caravans. De eerste groep asielzoekers zou al deze week in de bestaande panden worden gehuisvest.

Burgemeester P. Scholten van Arnhem reageerde vanmorgen teleurgesteld op de brief van Schmitz. Hij wil nu eerst van Ede weten wat er precies bedoeld wordt met een “tijdelijk onderkomen”. “Hoe tijdelijk zal dat zijn?”, aldus de burgemeester. Daarna zal het college zich opnieuw beraden. De gang naar de rechter is niet uitgesloten.