Contracten van school, ouders en leerlingen

ROTTERDAM, 10 JUNI. Vijf basis- en middelbare scholen gaan in september contracten sluiten tussen scholen, ouders en leeringen waarin zij vastleggen wat de partijen van elkaar kunnen verwachten. De ouderorganisatie Ouders & Coo wil zo de relatie tussen ouders en scholen versterken.

Het gaat om een experiment uit Engeland dat daar zo succesvol is geweest, dat het is verheven tot beleid van de regering-Blair.

Bij aanmelding van een kleuter en later van een brugklasser, spreken ouders, kind en leraar onderwijsdoelen af voor de komende maanden. Na afloop van die periode bespreken ze of die doelen zijn bereikt en zo niet, wie daarvoor verantwoordelijk is. Het is een 'pedagogisch contract', geen juridisch contract, aldus de directeur van Ouders & COO, W. Van Katwijk. Hij sluit echter niet uit dat op de lange termijn zo'n contract kan gelden als bewijs voor niet nagekomen beloften als een school bijvoorbeeld een leerling wil verwijderen.

Ouders stellen zich op als onderwijsconsument en zouden actiever bij het onderwijs van hun kinderen betrokken kunnen zijn, vindt Ouders & Coo. Die betrokkenheid zou het toenemend aantal conflicten tussen ouders en scholen kunnen afremmen, aldus Van Katwijk. Zo ontvangt de Onderwijsinspectie steeds vaker klachten van ouders over de manier waarop scholen omgaan met leermoeilijkheden van kinderen, met vervelende leerlingen of als er wordt gepest. Daarnaast doet de civiele rechter in Amsterdam morgen uitspraak in de rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam die is aangespannen door de moeder K. Schaapman. Zij eist vergoeding van de bijspijkerkosten die ze maakte voor haar zoon, omdat zijn basisschool jarenlang ontkende dat hij een leerachterstand had.

Ook klagen binnenstadscholen regelmatig dat laag opgeleide ouders niet betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Volgens Van Katwijk is dat een van de redenen waarom het Rotterdamse Libanon College meedoet aan het experiment. De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer heeft al eerder voorgesteld contracten te sluiten tussen ouders en scholen. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) is benieuwd naar de ervaringen met de contracten. “Als die goed zijn, dan zou zoiets op termijn op grotere schaal kunnen.”