Vereniging beticht leger van schieten zonder vergunning

HARLINGEN, 8 JUNI. Defensie oefent in het Waddengebied op grond van geheime, onvolledige of sterk verouderde vergunningen. Het ministerie trekt zich niets aan van het kabinetsbeleid dat een afbouw van militaire activiteiten in het natuurgebied voorschrijft.

Dit stelt de Waddenvereniging in een onderzoeksrapport over militaire activiteiten, dat zaterdag op de algemene ledenvergadering in Den Haag gepresenteerd werd. Volgens de Waddenvereniging maakt defensie “haar eigen wilde Westen” van het Waddengebied en. De overlast en verstoring waarmee defensie-oefeningen gepaard gaan moeten worden teruggedrongen, meent de natuurorganisatie. Zij onderstreept dat voor defensie-activiteiten in het Waddengebied, dat staatsnatuurmonument is, wel degelijk een vergunning vereist is op grond van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft bepaald dat voor alle verstorende activiteiten in het Waddengebied een vergunning nodig is.

Op twee locaties, bij Breezanddijk en in Den Helder, vinden schietoefeningen plaats waarvan de milieuvergunning geheim is, stelt G. Smits van de Waddenvereniging. “Vanaf Den Helder wordt richting het natuurgebied Razende Bol geschoten, maar met welk type kogel en op hoeveel dagen is onbekend. Zo kan de milieubelasting nooit in kaart worden gebracht.”

Voor de schietoefeningen op de Vliehors gelden volgens de Waddenvereniging verouderde vergunningen uit respectievelijk 1957 en 1960. Die bevatten onvoldoende voorschriften om overlast en verstoring voor omwonenden en vogels te beperken en om bodemverontreiniging te voorkomen. Minister De Boer van VROM heeft inmiddels na druk van de Waddenvereniging en de gemeente Texel opdracht gegeven de vergunning voor het oefenterrein van tanks aan te scherpen.

Voor schietoefeningen op het oefenterrein Marnewaard beschikt Defensie niet over een adequate milieuvergunning, betoogt Smits. VROM had een hinderwetvergunning moeten afgeven, nadat twee door de gemeenten Ulrum en De Marne verstrekte vergunningen door de Raad van State vernietigd waren. Maar dit is tot op heden niet gebeurd.

Defensie zegt dat men zich wel aan alle verstrekte vergunningen houdt. Weliswaar zijn sommige vergunningen geheim, “maar dat wil niet zeggen dat er geen voorwaarden aan verbonden zijn”.