Kerkelijk huwelijk (2)

Bisschoppen zijn 'bruggenbouwers', en zij beroepen zich in eigen kring daar ook graag op. De jongste ontwikkelingen, in casu het huwelijk van prins Maurits met Marilène van den Broek, tonen aan dat Simonis niet op zijn managerstaak berekend is. Het moet hem toch allengs duidelijk zijn geworden dat de gemengde huwelijksvoltrekkingen als gevolg van de oecumene inmiddels usance, een algemeen gevestigd gebruik zijn geworden?

Natuurlijk lag het op zijn weg om de dominicaan Oostvogel op te bellen en hem, met het oog op de aangekondigde televisieregistratie er vaderlijk op te wijzen dat vooral tactvol te doen. Daar zou niemand aanstoot aan hebben kunnen nemen! Hij was bovendien niet uitgenodigd, maar zijn collega wel. Ook dat signaal ontging hem. De bruggenbouwer heeft daarentegen polariserend de publiciteit gezocht en vermanend het vingertje opgestoken in de wetenschap dat de voorgangers een stroming vertegenwoordigden waar het merendeel van kerkelijk Nederland achter staat om daarmee de verzenen tegen de prikkels te slaan (Handelingen 9:5), met alle gevolgen van dien.

    • Th.A. Corsmit