'En toen dacht ik dat het lende was'

De geheimzinnige jeep

Op den Zutphense straatweg te Velp reden twee jeeps tegen elkaar. Uit een dezer kwam een burger met een koffer en een militair gekleed persoon, die zich snel verwijderden door een tuin. Een onderzoek naar deze vreemde handelwijze is door de politie ingesteld, tot nu toe zonder resultaat. Vermoed wordt dat de jeep gestolen is en dat de bemanning er niet op thuis hoorde. Beide wagens waren zoo gehavend, dat ze naar Arnhem zijn versleept.

De strijd tegen den Gifhandel - Snelle berechting Met de Kerstdagen werd door de politie alhier een partij vleesch in beslag genomen ten huize van C te Velp. Diens zoon had met den boer M een koe clandestien geslacht en het vleesch inmiddels gedeeltelijk zwart verkocht. Gisterenmorgen hadden de drie gifhandelaars zich te verantwoorden voor de Politierechter te Arnhem. De officier van justitie, Mr. Mulder, eischte tegen de zwarthandelaar C en diens zoon onmiddellijke gevangenneming en opzending naar de Rijkswerkinrichting Veenhuizen voor respectievelijk 6 maanden en 2 jaar. De Politierechter veroordeelde conform den eisch, behoudens dat de zoon 1 jaar Rijkswerkinrichting kreeg opgelegd. De beide zwarthandelaars, die zich sedert de Kerstdagen in arrest bevonden, werden terstond op transport gesteld naar Veenhuizen. De boer M, die zich door C jr. had laten bewegen tot deze afkeurenswaardige daad en die de koe had geleverd, werd veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf, terwijl de eisch luidde: 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar.

Houtdiefstal Wegens het herhaaldelijk stelen van levende en doode boomen uit het bosch (welk hout tegen hooge prijzen werd verkocht) kregen 2 personen te Dieren een proces-verbaal, terwijl een derde, die geldelijk voordeel trok van deze verkoop, eveneens met een proces-verbaal werd beloond.

Fiets gevonden Een inwoner van Velp vond een zwart gelakt Gazelle-rijwiel, zonder banden. Dit is aan het politiebureau te Velp aangegeven, waar belanghebbenden zich kunnen vervoegen. Het rijwiel is van diefstal afkomstig en de dader schijnt zich alleen met de banden tevreden te hebben gesteld.

Aan den IJssel bij de Durk lag een roeiboot. Deze is door twee overkant-bewoners weggehaald. De politie weet daarvan, zoodat verwacht mag worden dat het bootje spoedig weer bij de Durk komt te liggen.

In den val De colporteur, die zijn best deed abonné's te winnen voor weekbladen, maar in werkelijkheid daar niets mee te maken had, is gearresteerd. Hij incasseerde de abonnementsgelden en gebruikte die ten eigen nutte. De man, afkomstig uit Arnhem, wordt ter zake van oplichting ter beschikking gesteld van den Officier van Justitie.

Eens iets anders Te Dieren werd tegen een inwoner p.v. opgemaakt wegens het ledigen van een beerput binnen de bebouwde kom. De tijd, waarin dit wel mag geschieden, ligt tussen 11 uur des avonds en 6 uur des voormiddags. Wij maken belanghebbenden hierop met nadruk attent.

Rehabilitatie Hoofdrechercheur Wolf Kort na de bevrijding - in de hoogtijden van de zuivering - werd door zekere J te Velp een klacht ingediend tegen den Hoofdrechercheur Wolf van de Velpsche politie. Deze laatste werd door de Zuiveringscommissie daarop voor nader onderzoek in de uitoefening van zijn ambt gestaakt. Dezer dagen is gebleken dat de door J ingediende klacht op geheel onjuiste gegevens berustte. Deze valsche aangifte is door J bekend. De destijds den hoofdrechercheur Wolf opgelegde staking schaadde dezen in zijn goede naam en reputatie. In het Zuiveringsproces pleegt het meer voor te komen, dat iemand zich tracht te wreken of te verschuilen achter een politieambtenaar die in de uitoefening van zijn plicht met betrokkene in botsing kwam. Tegen J wordt strafvervolging ingesteld.

Zwart goud gestolen Herhaaldelijk werden de laatste weken brandstoffen bij het station te Velp ontvreemd. De politie lette daar eens op en heeft twee jonge mannen gesnapt toen ze zich het zwarte goud toeëigenden. Ze werden door de politie gratis en warm onderdak gebracht.

Slagers, denkt om de prijzen! 'Het was zoo'n mooi stukje,' zei de vrouw van den slager, 'en toen dacht ik dat het lende was.' Maar daar het meer voorkomt, dat slagers 'mooie stukjes' te duur verkoopen en de tuchtrechter voor de prijzen te Arnhem, daar een eind aan wil maken, kreeg mevr, M.D.-S. te Velp een boete van ƒ 50,-. Tj.D. te Velp, die zich met den prijs van het gehakt vergist had, werd met ƒ 100,- beboet.

Politiebalans Iemand, die zich op de spoorbaan begaf, terwijl de afsluitboomen gesloten waren, kreeg hiervoor p.v.

Langvingers Een melkboer te Dieren, die zijn bakfiets met eenige pakjes boter en margarine achter zijn wooning had staan, bemerkte toen hij even later de zaak controleerde, dat de inhoud verdwenen was. De politie stelt een onderzoek in.

Onsportieve inbrekers Heeren inbrekers, wij begrijpen dat jullie vak het meebrengt, dat je bij nacht en ontij langs de huizen sluipt, en daar, terwijl van jullie uitgehongerde kinderen (?) geld of brood steelt. Ieder mensch moet leven, is het niet? Maar wij vinden het bepaald onsportief dat jullie 's nachts bij een dokter binnendringen en zijn jassen meeneemt, die hij noodig heeft voor het bezoeken van zijn patiënten. Vooral als je geen auto hebt en door weer en wind vaak doodzieke menschen moet bezoeken, is het geen pretje zonder jas de deur uit te gaan....

Twee jaar Rijkswerkinrichting Voor het Bijz. Gerechtshof te Arnhem stond de aannemer J. Brinkman Sr. uit de Steeg terecht. Hij was in Duitschen dienst en voerde het laatste oorlogsjaar verscheidene bouwwerken voor de Duitschers uit. Ook verleende hij medewerking bij de berooving van Arnhem. Het hof veroordeelde hem thans tot 2 jaar Rijkswerkinrichting met ontzetting uit beide kiesrechten voor den tijd van 10 jaar.

Occult bedrog Aan de Staten-Generaal is een adres verzonden om maatregelen te nemen tegen het euvel van de ontelbare spiritistische séances, die thans in Nederland worden gehouden. Er komt daarbij zeer veel occult bedrog voor. Uit zucht naar geldelijk gewin doen schelmen schade aan veler geestelijke gezondheid.

(Velpsche Courant, 1946, in Gemeente-archief Rheden)

    • Koos van Zomeren