Strijdig met VN-verdrag; VVD ziet af van quotering asielzoekers

DEN HAAG, 3 JUNI. De VVD wil de toelating van asielzoekers niet langer aan een maximum binden. VVD-leider Bolkestein erkent dat het vastleggen van quota in strijd is met het VN-vluchtelingenverdrag. Voor de verkiezingen pleitte de VVD voor een verscherping van het toelatingsbeleid.

Bolkestein gaf zijn opvatting gisteravond na afloop van onderhandelingen over het asielbeleid tussen de partijen die een tweede 'paarse' coalitie willen vormen.

De opvattingen van de VVD stonden in de afgelopen kabinetsperiode regelmatig haaks op die van PvdA en D66. Deze twee partijen vinden de opvattingen van de VVD vaak te restrictief.

Anderhalve week voor de verkiezingen schreef Bolkestein in de Volkskrant dat “een integrale herziening van de Vreemdelingenwet bij de komende kabinetsformatie onontkoombaar is”. Daartoe wilde hij onder meer de opvang van asielzoekers versoberen.

Volgens Wallage hebben de onderhandelaars en de drie informateurs geprobeerd vast te stellen wat de feitelijke situatie is en welke maatregelen kunnen worden toegepast. Bolkestein erkende dat het moeilijk is oplossingen te vinden die ook 'technisch' uitvoerbaar zijn. “We willen hier een frisse start maken. Het is niet goed als het kabinet hier met lege handen zou beginnen.”

De besprekingen over de belastingen zijn gisteren voortgezet. Specialisten van de drie partijen hebben de opdracht gekregen uit te rekenen hoe de invoering van een nieuw belastingstelsel eruit ziet als respectievelijk 2,5 of 5 miljard gulden wordt ingezet voor lastenverlichting. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst, zo duidt een lid van de werkgroep belastingen aan, dat het om “een rekenexercitie” gaat. De drie partijen hebben “nog geen begin van overeenstemming over de omvang van de lastenverlichting”.

Vorige week werden leken de besprekingen over belastinghervorming vast te lopen als gevolg van sterke meningsverschillen tussen PvdA en de andere twee partijen. VVD en D66 hechten sterk aan verlaging van de toptarieven; de PvdA wil dat vooral de laagste inkomens er op vooruitgaan. De PvdA heeft gisteren voorgesteld bepaalde onderdelen van het belastingplan volgend jaar al in te voeren. Het gaat daarbij om een extra fiscale aftrek voor mensen met een baan, die relatief gunstig uitpakt voor de laagste lonen. De rest van het plan zou op zijn vroegst in 2001 worden ingevoerd. VVD en D66 verzetten zich vooralsnog tegen het vervroegd invoeren van één onderdeel. De werkgroep moet volgende week nadere voorstellen op tafel leggen bij de informateurs. Een tweede werkgroep van Kamerleden moet uit een brede inventarisatie een beperkte reeks voorstellen indienen over werk en inkomen.

PvdA, VVD en D66 voerden volgens PvdA-onderhandelaar Wallage een “zakelijk gesprek”, waarbij is geprobeerd “een balans te vinden tussen rechtvaardig en effectief beleid”. De besprekingen hierover zijn nog niet afgerond. Het asielbeleid wordt gezien als een van de moeilijkste onderdelen om afspraken over te maken voor een regeerakkoord.