Examenklachten in de strijd voor hogere cijfers

Een leraar op klompen, een playbackshow op het schoolplein. Over de eindexamens kwamen dit jaar 8.000 klachten binnen, vooral van VWO'ers en Havisten. “Ik moet de klachtenlijn bellen, zodat we ophoging krijgen.”

ROTTERDAM, 2 JUNI. Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is de afgelopen twee weken een record aantal klachten binnengekomen over de eindexamens. Ruim achtduizend scholieren belden naar de speciale klachtenlijn. De meeste telefoontjes betroffen het VWO-eindexamen wiskunde A, dat volgens de klagers veel te moeilijk was.

Ook over de examens natuurkunde, biologie en economie II, allemaal op VWO-niveau, kwamen veel boze reacties binnen bij het LAKS. De meeste klachten gingen over de moeilijkheidsgraad of onbekende begrippen die in de opgaven werden gebruikt. Relatief het grootste aantal reacties betroffen het examen Grieks. Hoewel slechts 2.250 scholieren dat examen maakten, ontving het LAKS ruim honderd klachten.

Net als voorgaande jaren belden vooral VWO'ers en Havisten naar de klachtenlijn. Het LAKS stuurt deze week een rapport van de klachten naar de Cevo, de commissie die verantwoordelijk is voor de eindexamenopgaven. Onder andere op basis van dat rapport bekijkt de Cevo of de normering van sommige vakken versoepeld moet worden. De examenkandidaten lijken zich hiervan terdege bewust. Uit de examenmail aan deze krant bleek dat ook leerlingen die het examen niet moeilijk vonden, de klachtenlijn belden. Zo schrijft Saskia Temme (zes VWO, Sittard): “Thuis word ik opgebeld door een vriendin die me gejaagd meedeelt dat ik de klachtenlijn moet bellen, zodat we ophoging zullen krijgen.”

Ruim 210.000 leerlingen legden de afgelopen weken examen af in 104 verschillende vakken. Volgens Merel Uffing van het LAKS kreeg de scholierenvakbond ook dit jaar de gebruikelijke klachten over geluidsoverlast binnen en buiten de examenzalen. “Vooral tegen het einde van de examenperiode nemen de klachten over surveillanten toe. We hebben meldingen gehad over docenten die op klompen en naaldhakken rondliepen. Ook zat er een surveillant vrolijk te neuriën tijdens een examen. Verder waren er zoals altijd de leraren die luidruchtig een boterhammetje zaten te eten”, zegt Uffing.

Geluidsoverlast van buiten werd vaak veroorzaakt door bouwwerkzaamheden, zoals het uitbaggeren van een sloot naast een school in Amersfoort. Eindexamenkandidaten op het Nova College in Hoofddorp kregen tijdens het examen Nederlands een serenade van een kleuterklas die op het schoolplein een playbackshow hield vanwege het tienjarig jubileum. Verder kreeg het LAKS de gebruikelijke klachten over blaffende honden en andere levende have.

Dit jaar is door het ministerie van Onderwijs voor het eerst gebruik gemaakt van de reserve-opgaven die op het departement in de kast liggen voor calamiteiten. Omdat bij de bezorging door Van Gend & Loos een envelop met opgaven voor de examens geschiedenis en scheikunde voor Havo en VWO was zoekgeraakt, besloot het ministerie alle opgaven te vervangen door reserve-examens.

Maar ook het verwisselen verliep niet vlekkeloos. Een leraar van een scholengemeenschap in Epe deelde alsnog de oude examenopgaven voor geschiedenis uit. De leerlingen moeten het examen tijdens de herexamens op 23 juni opnieuw maken. Ook de kandidaten voor het Mavo-examen Frans van twee verschillende scholen, in Zaandam en Helmond, zullen het examen dan moeten maken. Op de door de scholen verstrekte examenroosters stond Frans 's middags gepland, terwijl het examen om negen uur gehouden moest worden. Een Havo-leerling van het Amsterdams College werd vlak voor het examen Engels door de politie gearresteerd. Hij werd ervan verdacht een schoolgenoot zo hard geslagen te hebben, dat die naar het ziekenhuis moest. Een uur later belden de getuigen, die de Havo-leerling hadden aangewezen, de politie met de mededeling dat zij zich vergist hadden.

Tijdens het VWO-examen aardrijkskunde bleek dat de leerlingen van het Amstel-lyceum in Amsterdam deels de verkeerde examenstof hebben bestudeerd. De directie weet het aan “een black-out” van de aardrijkskundeleraar. De Onderwijsinspectie besloot dat het betreffende onderdeel niet meegeteld zou worden. Volgens directeur Van Riel zijn de examens inmiddels nagekeken en hebben alle leerlingen voor het examen een voldoende gehaald.