D66 houdt vast aan eigen wetsvoorstel euthanasie

DEN HAAG, 2 JUNI. Het Kamerlid Van Boxtel (D66) houdt vast aan zijn eigen voorstel voor euthanasiewetgeving, hoewel de drie onderhandelaars bij de kabinetsformatie vrijdag aankondigden dat een volgend kabinet met een regeling zal komen.

“Ik zie niet in waarom het initiatief voor verbetering van de euthanasiewetgeving nu weer bij een nieuw kabinet moet komen te liggen”, aldus Van Boxtel. “Dan gaat het zeker een half jaar tot een jaar duren voor er een wetsvoorstel ligt. Dat betekent alleen maar vertraging. En stel dat dat nieuwe kabinet voortijdig valt, wat gebeurt er dan?”

De drie onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) spraken vrijdag af dat het nieuwe kabinet “langs de lijnen van het initiatiefvoorstel van Van Boxtel” een regeling zou bedenken. Kern van dat voorstel is dat een een arts niet meer strafbaar is indien hij bij het verlenen van euthanasie heeft voldaan aan een aantal criteria van zorgvuldigheid, en deze heeft laten toetsen door daartoe speciaal ingestelde commissies. Het voorstel is in april met kleine wijzigingen overgenomen door de fracties van VVD en PvdA.

Van Boxtel, derde man bij D66 na lijsttrekker Borst en beoogd fractievoorzitter De Graaf, ziet zijn opmerkingen niet als een aanval op zijn eigen onderhandelaar bij de formatie. Zij zijn juist een steun in de rug, aldus Van Boxtel, om te laten zien hoezeer D66 hecht aan het snel tot stand komen van een goede euthanasieregeling.

In besprekingen over de portefeuilleverdeling in een volgend kabinet heeft D66 voorgesteld een bewindspersoon van Communicatie in het leven te roepen. Onder Communicatie zou behalve de 'elektronische snelweg' ook cultuur, media en telecommunicatie moeten vallen. De vier genoemde onderdelen vallen nu onder Economische Zaken (elektronische snelweg), Onderwijs (cultuur en media) en Verkeer en Waterstaat (telecommunicatie). Gedacht wordt aan een minister zonder portefeuille die wordt ondergebracht bij Onderwijs, zoals de minister van Ontwikkelingssamenwerking is ondergebracht bij Buitenlandse Zaken.

Met het scheppen van deze nieuwe ministerspost zou tegemoet kunnen worden gekomen aan de wens van D66 om aan een nieuw paars kabinet drie ministers te leveren. Op grond van de verkiezingsuitslag hebben de Democraten recht op hooguit twee posten. In het stadsbestuur van Amsterdam, waar D66 getalsmatig ook niet langer nodig was, heeft de partij een vergelijkbare post gekregen. De enige D66-wethouder in de hoofdstad, Jikkie van der Giessen, gaat over 'telecommunicatie, cultuur en lokale media'.

Binnen de PvdA wordt gedacht aan het samenvoegen van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, omdat het bij landbouw primair zou gaan om een gewone economische activiteit. Ondernemers in de landbouw zouden meer moeten profiteren van de kennis en regelingen die Economische Zaken biedt. D66 en VVD voelen hier echter niet veel voor.

Binnen de drie partijen wordt onderstreept dat het bij dit soort ideeën over ministersposten en portefeuilleverdeling niet gaat om uitgewerkte voorstellen, maar om “ideeën in een brainstormfase”. De drie zijn het vorige week wel wel eens geworden over het onderbrengen van de politie bij één minister, die van Binnenlandse Zaken.

Ook lijkt er overeenstemming te bestaan over het onderbrengen van het asielbeleid bij de minister van Justitie. Nu is de staatssecretaris verantwoordelijk voor dit onderdeel.

Vandaag zouden de informateurs, de onderhandelaars en een aantal fractiespecialisten spreken over de hervorming van het belastingstelsel en andere sociaal-economische kwesties.