Steun voor milieu in Oost-Europa

DEN HAAG, 31 MAART. Het kabinet zal 100 miljoen gulden uittrekken voor steun aan milieumaatregelen in Midden- en Oost-Europa. Dit heeft minister De Boer (VROM) vanmiddag bekendgemaakt. Ze deed dat in een rede op een internationale conferentie over hulp aan Midden- en Oost-Europa, die vandaag en morgen op initiatief van premier Kok in Amsterdam wordt gehouden.

Het geld zal worden gestoken in energiebesparende projecten en hoogwaardige technologie, waardoor de ontvangende landen hun uitstoot van luchtvervuilende gassen kunnen terugbrengen. Deels zal de Nederlandse steun via de Wereldbank en de Oost-Europabank verlopen, deels ook via een nog op te zetten regeling. De bedoeling is vooral private initiatieven te ondersteunen.

Op grond van de zogeheten Joint Implementation, een aanpak die eind vorig jaar op een grote internationale conferentie in het Japanse Kyoto over het klimaat werd aanvaard, verwerft ook Nederland als donor krediet voor deze stappen. Het zal namelijk de luchtvervuiling in eigen land minder hoeven terug te dringen dan anders volgens de overeenkomst van Kyoto het geval zou zijn geweest. Ook het ontvangende land profiteert uiteraard van deze aanpak. De lidstaten van de Europese Unie hebben in Kyoto afgesproken hun uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 8 procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990.

De overweging is dat er zo voor het internationale milieu als geheel met hetzelfde geld meer valt te bereiken in minder ontwikkelde landen dan in hoog-ontwikkelde landen als Nederland, waar de eenvoudige en goedkope stappen ten bate van het milieu intussen uitgeput beginnen te raken.

Overigens wees De Boer erop dat Nederland zeker niet zijn hele klimaatdoelstelling van Kyoto via deze flexibele methode wil bereiken. “Ik ben er voorstander van dat hooguit vijftig procent van de doelstelling mag worden ingevuld met flexibele instrumenten”, aldus de minister.

Eerder had Nederland al 36 miljoen gulden toegezegd voor milieumaatregelen in Midden- en Oost-Europa, waardoor het totale bedrag aan steun op dit terrein thans op 136 miljoen gulden komt. Begin februari was minister De Boer in Tsjechië en Roemenië, waar zij al enkele overeenkomsten tekende over de terugdringing van het voornaamste broeikasgas kooldioxyde.

De conferentie in Amsterdam, getiteld 'Bridging gaps in financing infrastructure', is bedoeld om publiek-private samenwerking ten behoeve van de infrastructuur in Midden- en Oost-Europa te bevorderen. De conferentie is vooral bedoeld ter oriëntatie, zo is van Nederlandse zijde onderstreept, en niet zozeer om fondsen te werven.