Steun voor huwelijk prins Maurits en Marilène

DEN HAAG, 31 MAART. De Staten-Generaal hebben vanmiddag het voorgenomen huwelijk van prins Maurits, de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, met Marilène van den Broek goedgekeurd. De SGP'ers in de Eerste en Tweede Kamer (4 leden) verklaarden zich als enigen tegen. De parlementaire goedkeuring betekent dat Maurits zijn rechten als troonopvolger behoudt.

In een zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in het gebouw van de Eerste Kamer gaven de Staten-Generaal goedkeuring aan het huwelijk dat op 29 mei in Apeldoorn wordt gesloten. Marie-Hélène Angela van den Broek is de dochter van oud-minister en huidig Europees commissaris Hans van den Broek.

Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Naussau, Van Vollenhoven is de vijfde in de lijn die koningin Beatrix kan opvolgen. Na kroonprins Willem-Alexander en diens broers Friso en Constantijn volgt eerst zijn moeder, prinses Margriet. Indien Willem-Alexander Beatrix daadwerkelijk opvolgt, vervallen de rechten van Maurits omdat hij dan te ver van de troon afstaat.

De parlementaire goedkeuring is verankerd in de Grondwet. In artikel 28 is bepaald dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering beraadslaagt en besluit over een wetsvoorstel tot het verlenen van goedkeuring voor een huwelijk van iemand die het koningschap kan beërven.

Zo verleenden de Staten-Generaal in 1965 goedkeuring aan het voorgenomen huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg en in 1966 aan het voorgenomen huwelijk van prinses Margriet met Pieter van Vollenhoven. Prinses Irene en prinses Christina vroegen het parlement geen goedkeuring voor hun huwelijk met repectievelijk prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma en Jorge Guillermo. In het geval van Irene zou ook geen toestemming zijn verleend omdat prins Hugo zijn rechten op de Spaanse troon niet wenste op te geven. De overgang van prinses Irene naar het katholieke geloof veroorzaakte begin jaren zestig overigens grote beroering in Nederland. Het kabinet-Marijnen wist aanvankelijk niet van haar huwelijksplannen en wie de betrokkene was. “Het is een man”, zei de toenmalige hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst Lammers in 1964 op een persconferentie waar hij de verhouding bevestigde.

Bij de speciale zitting van de Eerste en Tweede Kamer waren vanmiddag ruim 100 van de 225 parlementariërs aanwezig. Omdat vooraf bekend was dat slechts een beperkt aantal Kamerleden de zitting zou bijwonen, werd de vergadering in de Senaat en niet, zoals traditioneel gebruikelijk, in de Ridderzaal gehouden.

De bijeenkomst had overwegend een formeel karakter. De meeste fracties beperkten zich tot het uitspreken van felicitaties. Van de zijde van de Staatkundig Gereformeerde Partij werden ook principiële overwegingen gegeven. Eerder was al duidelijk dat tegen het voorgenomen huwelijk bij het merendeel van de parlementaire fracties geen bezwaren bestaan. Maurits trouwt met een dochter van katholieken huize, waartegen bij sommigen in orthodox-protestantse kring onoverkomelijk bezwaar bestaat. Deze orthodox-protestanten verzetten zich tegen wat zij noemen 'een verzwagering' van het vanouds protestantse Huis van Oranje met Rome. Zij grijpen terug op de eeuwenoude band tussen het Huis van Oranje en de hervormde - vroeger gereformeerde - kerk. Volgens SGP-senator Holdijk, onthielden zij “tot onze grote spijt” en met “pijn in het hart” hun goedkeuring aan het huwelijk. Wel wenste hij het echtpaar “van heler harte Gods zegen en genade” toe.