Kostwinner (2)

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op om de voetoverheveling af te schaffen omdat deze een thuisblijfpremie voor de vrouw zou vormen waardoor zij belemmerd wordt in de door haar gewenste (?) deelname aan het arbeidsproces.

Het asociale karakter van afschaffing van de voetoverheveling wordt duidelijk als je de gevolgen bekijkt welke deze maatregel heeft voor het netto-inkomen van de laagbetaalde alleenverdiener, wiens vrouw/partner vanwege haar opleiding helemaal geen kans heeft op de reguliere arbeidsmarkt of er gewoon de voorkeur aan geeft om voor de kinderen te zorgen. Als dank voor het feit dat zij geen gebruik maken van de gesubsidieerde kinderopvang zullen zij op jaarbasis 3.000 gulden netto (= 36,5 procent van de belastingvrije som) minder te besteden krijgen.

Deze extra belastingopbrengsten kunnen vervolgens aangewend worden om het aantal kinderopvangplaatsen en de daarbij behorende subsidieregelingen uit te breiden, welke in de regel ten goede zullen komen aan goed opgeleide tweeverdieners met een gezamenlijk netto-inkomen dat vele malen hoger ligt dan dat van de hiervoor bedoelde alleenverdiener.

    • C. Koenders