Auteursrecht

De Staat rekent het - in tegenstelling tot wat F. Kuitenbrouwer 'Ook op wetten komt auteursrecht' (NRC Handelsblad, 21 maart) beweert - wel degelijk tot zijn taak langs elektronische weg een bijgewerkte versie van de wet te verschaffen.

Een versie die gratis beschikbaar is voor iedere burger. Een versie die tevens door uitgevers of andere dienstenaanbieders als grondstof gebruikt kan worden om eigen commerciële producten te maken. Dat is de beleidslijn van dit kabinet.

Waarom is dat dan nog niet gebeurd? In de eerste plaats is het opzetten van zo'n databank met actuele wetteksten geen 'fluitje van een cent', zoals Kuitenbrouwer stelt. Tot nu toe heeft de overheid het maken van doorlopende wetteksten altijd overgelaten aan particuliere uitgevers. Wil de overheid dat zelf gaan doen, dan moeten bedrijfsprocessen anders ingericht worden. Dat vraagt waarschijnlijk wetsaanpassing. Tenslotte moet zo'n bestand opgebouwd en onderhouden worden. Daarvoor is meer geld nodig dan de ene cent van Kuitenbrouwer.

In de tweede plaats is in de vorige kabinetsperiode door Tweede-Kamervoorzitter Deetman en de bewindspersonen De Graaff-Nauta en Kosto een contract met een particuliere uitgever gesloten. Om die reden kan de staat - zoals ook in de nota Toegankelijkheid al staat - een volledig en actueel elektronisch wettenbestand pas kort na het jaar 2000 in de lucht hebben. Waarom die contracten niet openbreken, zoals Kuitenbrouwer dat suggereert? Omdat het volgens mij net zo goed tot de basisprincipes van de democratische rechtsstaat hoort dat de overheid haar contracten nakomt. Wat heb je eraan de wet te kennen als de overheid zich er zelf niet aan zou houden?

    • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
    • Mr. J. Kohnstamm