Verwarring troef in Kamerdebat over Schiphol

De onderzoeken én de debatten over de toekomst van Schiphol volgen elkaar in rap tempo op. Op zoek naar duidelijkheid lijken de gesprekspartners het spoor bijster te raken.

DEN HAAG, 27 MAART. De steeds technischer wordende discussie over de uitbreiding van de Luchthaven Schiphol brengt ook de betrokken politici in toenemende mate in verwarring.

Aan het einde van weer een debat over deze kwestie bleken de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) gisteravond een verschillend oordeel te willen toekennen aan een motie van het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks), een novum in het Nederlandse staatsrecht. Dat wil namelijk dat het kabinet met één stem spreekt.

In Rosenmöllers motie wordt uitgesproken dat het zogeheten gebruiksplan van Schiphol voor 1998 ten onrechte door het kabinet is goedgekeurd, omdat de nieuwe berekeningsmethode voor de geluidshinder nog niet in de Staatscourant was gepubliceerd.

Jorritsma, net terug van een reis naar Canada, bestempelde de motie als “onaanvaardbaar”. Haar collega De Boer verklaarde echter kort daarna dat zij zelf niet zo ver wilde gaan. Zij wilde de Kamer slechts ontraden de motie te steunen.

Na afloop van het debat deed minister De Boer nogal luchtig over de kwestie, al verklaarde ze wel deze vandaag tijdens de ministerraad even ter sprake te willen brengen. Overigens zag het er gisteravond niet naar uit dat de motie van Rosenmöller kans heeft om te worden aangenomen.

Wel verlangde het Kamerlid Van Gijzel (PvdA) opheldering van het kabinet omtrent de gevolgde procedure bij de goedkeuring van het gebruiksplan van Schiphol. Dat plan voorziet tegen de zin van GroenLinks en de milieubeweging in een verdere toename van het aantal vluchten voor 1998. Van Gijzel wees erop dat het kabinet moest oppassen dat het niet opnieuw zou worden geconfronteerd met een negatief oordeel van de rechter, zoals vorig jaar al eens gebeurde in de Schipholkwestie.

De beide ministers waren overigens niet de enigen die gisteravond blijk gaven van verwarring.

Ook Van Gijzel, die eveneens een motie indiende, en Rosenmöller gaven toe dat ze weinig begrepen van de tekst van elkaars motie.

Beiden beloofden enigszins lacherig de tekst van hun collega in het weekeinde nog eens te zullen bestuderen.

Een meerderheid van de Kamer (PvdA, CDA en GroenLinks) drong er intussen wel bij het kabinet op aan om nog eens een grondig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de toekomstige groeimogelijkheden op Schiphol. Naar de smaak van deze partijen is de Kamer al te vaak geconfronteerd met tegenstrijdige en onjuiste gegevens hieromtrent.