WOORDENLIJST

Nieuwe begrippen uit de tweede fase voortgezet onderwijs:

Bron: magazine 'Het Studiehuis' (Teleac/PMVO)

Contacturen

De uren waarin de leerling lessen volgt bij een docent of deze direct kan raadplegen.

Differentiatie Een onderwijssysteem dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen qua capaciteit, interesse, manier van leren enzovoort. Het studiehuis biedt veel mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijs.

Examendossier Een map waarin de leerling de resultaten van zijn of haar toetsen en opdrachten bewaart. Het examendossier vormt het bewijs dat de leerling over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het eindexamen te kunnen afleggen. Het dient ter vervanging van het schoolonderzoek.

Gemeenschappelijk deel

Vakken die voor de algemene ontwikkeling onmisbaar zijn, zoals Nederlands en Engels, en die iedere Havo- en VWO-leerling moet volgen.

Leerlingvolgsysteem

Een gecomputeriseerd systeem dat gegevens van de leerling bijhoudt. Zowel de leerling als de docent kan daardoor zicht houden op de leervorderingen. Dankzij het leerlingvolgsysteem wordt ook duidelijk hoeveel begeleiding de leerling nodig heeft van de docent.

Mediatheek

Ruimte met boeken, naslagwerken en nieuwe media (cd-i, cd-rom, Internetaansluiting, video) voor de zelfstandig opererende leerling.

Profiel

Een samenhangend geheel van vakken, gericht op een bepaald studie- en werkterrein. De leerling kan kiezen uit vier profielen: Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. Elk profiel bevat een profieldeel, een gemeenschappelijk deel en een vrij deel. Het vervangt het vrije vakkenpakket.

Profieldeel

De vakken die horen bij een profiel en aansluiten op aanverwante vervolgopleidingen en arbeidssectoren.

Studie- en beroepskeuze-oriëntatie

Mogelijkheid voor leerlingen zich tijdens schooluren te oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen.

Studiehuis

Een nieuwe naam voor de bovenbouw van Havo en VWO, die verwijst naar een andere manier van onderwijzen en leren dan de huidige. In het studiehuis krijgt de leerling een meer actieve en zelfstandige rol, onder begeleiding van de docent. Klassikaal onderwijs wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door andere werkvormen: individueel onderwijs of groepswerk.

Studielast

Aantal uren dat de leerling nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken. Daaronder vallen niet alleen de contacturen, maar ook alle andere studie-activiteiten: zelfstudie, opdrachten, groepswerk, excursies, begeleiding, huiswerk, toetsen en examens. De studielast voor alle vakken samen is 1.600 uur per jaar, 40 weken x 40 uur.

Studielasttabel

Het aantal door de overheid vastgestelde studielasturen per vak.

Studiewijzer

Een soort wegwijzer voor het studiehuis. Een studiewijzer bevat alle informatie over de leerstof en de planning, die leerlingen nodig hebben om zelfstandig aan de slag te kunnen.

Vaardigheden

Capaciteiten waarover leerlingen moeten beschikken om zich te kunnen redden in de maatschappij. Vaardigheden krijgen (net als kennis) veel aandacht in het studiehuis. Als leerlingen de middelbare school verlaten, worden zij onder meer geacht informatie te kunnen verwerken, een presentatie te kunnen houden, een verslag te kunnen schrijven en te kunnen samenwerken.

Vrije deel

De ruimte binnen het profiel die de leerling zelf mag invullen. Bijvoorbeeld met vakken of programma's uit een ander profiel of met vakken die gericht zijn op persoonlijke ontplooiing.

Zelfstandig leren Centraal begrip in het studiehuis. Een zelfstandige leerling deelt zelf zijn of haar werk in, weet zichzelf te motiveren en neemt de verantwoordelijkheid voor de studielast. De ontwikkeling naar zelfstandigheid verloopt geleidelijk, onder begeleiding van een docent.