HOE TE KIEZEN

Scholen zullen steeds meer van elkaar verschillen: in de manier waarop ze hun schooldag inrichten, in de vakken die ze aanbieden, in de manier waarop begeleiding van leerlingen en controle daarop zijn georganiseerd, in de pedagogisch-didactische visie van waaruit de school werkt, in de mate van vrijheid die leerlingen krijgen en van zelfstandigheid die van hen wordt verwacht. Hoe de school te kiezen die het beste past bij behoefte en capaciteit van de leerling? Een lijst met mogelijke vragen, als hulp bij het kiezen van de 'juiste school': Bron: magazine 'Het Studiehuis' (Teleac/PMVO).

STUDIEHUIS

Van belang is de wijze waarop een school het studiehuis heeft ingericht.

Heeft de school al experimenten gedaan met het studiehuis? Wat waren de ervaringen?

Worden de leerlingen geleidelijk voorbereid op het zelfstandig leren en zo ja, hoe?

Beschikt de school over goede studiewijzers? Hoe zien die eruit?

Hoe ziet een doorsnee lesdag er straks uit?

Is het gebouw aangepast aan de eisen van het studiehuis? Beschikt de school bijvoorbeeld over een mediatheek met computers, cd-rom, Internet enzovoort? Zijn er aparte studiezalen en studienissen?

PROFIELEN

De vier 'profielen' van de tweede fase zijn voor iedere school hetzelfde. De manier waarop ze in praktijk worden gebracht, kan verschillen.

Hoe worden leerlingen geholpen met de keuze van een profiel en wanneer worden zij begeleid?

Wat gebeurt er als na verloop van tijd blijkt dat de leerling het verkeerde profiel heeft gekozen?

Zijn er onderdelen die de school in het vrije deel verplicht stelt?

Waaruit kunnen leerlingen in het vrije deel kiezen en hoeveel tijd is daarvoor beschikbaar?

Welke nieuwe vakken komen er in het kader van de tweede fase bij? Zijn de docenten van die vakken daarvoor geschoold?

ALGEMEEN

Hoe worden de leerlingen bij het zelfstandig leren begeleid?

Hebben leraren speciale cursussen gevolgd om te kunnen werken in het nieuwe systeem?

Hoe gaat de school de vorderingen van leerlingen bijhouden?

Wat voor stappen onderneemt de school wanneer blijkt dat leerlingen de grote vrijheid en zelfstandigheid niet aankunnen?

Bij wie kan de leerling terecht als hij/zij zich de leerstof niet snel genoeg eigen maakt?

Wat voor alternatieven biedt de school als de opleiding voor de leerling te zwaar blijkt?

Maakt de school deel uit van een netwerk van scholen die samenwerken aan de invoering van het studiehuis?

Wordt het onderwijs duurder door de invoering van de tweede fase?

Wordt de schooldag er langer door?

CONTACT MET OUDERS

Gebruikt de school de hulp van ouders?

Hoe en hoe vaak worden ouders geïnformeerd over het functioneren van hun kind?

Organiseert de school speciale activiteiten voor ouders?

Is er een actieve ouderraad en wat doet die?

Wordt er rekening gehouden met allochtone ouders? Zo ja, hoe?