EXAMENS

Havisten en VWO'ers krijgen respectievelijk vanaf 2000 en 2001 te maken met een veranderd eindexamen. Het centraal schriftelijk eindexamen blijft in de tweede fase gewoon bestaan, zij het niet voor alle vakken. Voor de profielvakken is het centraal eindexamen verplicht.

Maar voor bijvoorbeeld algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming 1, klassieke culturele vorming en informatica hoeft alleen een schoolexamen te worden afgelegd. Het centraal eindexamen en het schoolexamen maken beide 50 procent van het eindcijfer uit.

Het schoolexamen vervangt het schoolonderzoek en moet aan een aantal landelijke, door de overheid opgestelde voorschriften voldoen. Die eisen sluiten aan bij de doeleinden van het studiehuis: onderzoeken, problemen oplossen, modellen ontwerpen en resultaten presenteren. Dit zogenoemde vaardigheidsonderwijs komt terug in het schoolexamen in de vorm van praktische opdrachten. Een vast examenonderdeel is bijvoorbeeld het profielwerkstuk. Hiermee kunnen leerlingen aantonen dat ze een combinatie van kennis en vaardigheden beheersen. Het werkstuk wordt gemaakt in het examenjaar en bestaat uit een onderzoek waarin minimaal twee vakken terugkomen. Zo kan een werkstuk over het milieu zowel biologische als scheikundige aspecten bevatten. De leerling sluit het onderzoek af met een presentatie met beeld, geluid of de computer, een schriftelijk verslag of een kleine tentoonstelling. Leerlingen mogen ook in groepjes aan een profielwerkstuk werken.

Alle onderdelen van het schoolexamen worden bewaard in het examendossier, dat er bij iedere school anders uitziet; bij de ene school is het een cijferlijst, bij de andere een examenboekje of een map met werkstukken. Leerlingen kunnen al vanaf het einde van het vierde jaar opdrachten en tentamens maken voor het schoolexamen. Het centraal eindexamen kan alleen in het laatste jaar worden afgelegd. De grootste verandering in het eindexamen is de aanwezigheid van open vragen bij de moderne vreemde talen. Ook is het gebruik van atlas en woordenboek vaker toegestaan dan nu het geval is.

Aantal uren dat de leerling nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken. Daaronder vallen niet alleen de contacturen, maar ook alle andere studie-activiteiten: zelfstudie, opdrachten, groepswerk, excursies, begeleiding, huiswerk, toetsen en examens. De studielast voor alle vakken samen is 1.600 uur per jaar, 40 weken x 40 uur.