Uitstoot broeikasgassen; Nederland blijft achter bij Europa

BRUSSEL, 24 MAART. Nederland wil zijn uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO, minder terugbrengen dan eerder de bedoeling was. De rest van de Europese Unie stuurt aan op een reductie met gemiddeld 8 procent vergeleken met het niveau van 1990, terwijl Nederland streeft naar zo'n 5 procent minder uitstoot van broeikasgassen.

Minister De Boer (Milieubeheer) noemde gisteren na afloop van beraad met haar EU-collega's in Brussel geen definitief streefcijfer. Maar op de vraag of ze zou aankoersen op 5 procent, bevestigde ze: “Het ligt daar niet ver van af.” De lidstaten van de EU zullen pas later gaan onderhandelen over het aandeel dat elk zal moeten leveren bij de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

Het overleg van de milieuministers concentreerde zich gisteren op de stappen die nodig zijn na de afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt op een klimaatconferentie in het Japanse Kyoto. Vóór die conferentie had de EU nog de ambitie de uitstoot van drie broeikasgassen met 15 procent terug te dringen. Nederland vond ook toen al dat het met minder kon volstaan, omdat het in het verleden al meer had gedaan dan de meeste andere EU-staten. Den Haag zette destijds zijn zinnen op een reductie met 10 procent. In Kyoto nam de EU echter genoegen met een reductie van gemiddeld 8 procent. Wel werd afgesproken niet slechts de uitstoot van drie maar van zes gassen te verminderen.

De geringe bereidheid van Nederland de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, wekte verbazing onder waarnemers in Brussel. “Vroeger bevond Nederland zich altijd in de voorhoede, wanneer het ging om het terugdringen van de luchtvervuiling”, aldus een Britse medewerker van het milieublad Environment Watch.

De Boer wees er gisteren op dat de economische groei die Nederland op het ogenblik meemaakt voor het milieu een handicap vormt, omdat die leidt tot veel extra uitstoot van gassen die schadelijk zijn voor het milieu. In eigen land heeft de minister er vaak voor gepleit op elke extra procent economische groei een vast bedrag te reserveren voor compenserende milieumaatregelen.

Een ander onderwerp dat gisteren ter tafel kwam betrof de onderhandelingen over een convenant tussen de EU en het Verbond van Europese Autofabrikanten (ACEA) over de terugdringing van uitlaatgassen. De ministers van de EU verwelkomden een recent aanbod van de ACEA uiterlijk in 2008 de uitlaatgassen van auto's die op benzine rijden met een kwart terug te brengen.

De Europese Unie zelf heeft overigens een nog drastischer vermindering voorgesteld. Minister De Boer wees bovendien op de eis van de ACEA om in ruil voor zijn concessie vriendelijker te zijn voor dieselauto's. Aan die laatste eis zou volgens haar niet te gemakkelijk mogen worden toegegeven.

    • Floris van Straaten