Frankrijk moet de vrijheid eren

President Jacques Chirac hield gisteren een toespraak op de Franse televisie waarin hij iedereen opriep zich af te wenden van het Front National en zich te bezinnen op de toekomst van het Franse politieke bestel.

Waarde landgenoten!

De huidige omstandigheden brengen mij ertoe de terughoudendheid die mijn functie vereist, opzij te zetten.

Omdat ik het gevoel heb dat we bezig zijn de betekenis van de dingen uit het oog te verliezen. Omdat ik het gevoel heb dat emoties de rede verdringen. Omdat ik het gevoel heb dat we schade dreigen toe te brengen aan Frankrijk, zijn waarden en zijn imago in de wereld.

Als beschermheer van de nationale samenhang, zou ik er eerst aan willen herinneren dat ons vaderland zijn kracht, zijn grandeur en zijn eenheid, ontleent aan de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarvan ons land de drager is. Het is om deze waarden dat ons land in de wereld wordt gerespecteerd.

Ik zou er ook aan willen herinneren dat de politiek in een democratie eerlijkheid en respect voor de ander betekent. Dat de politiek het verdedigen van een ideaal is, het dienstbaar zijn aan je medeburgers. Dat het doel in geen enkel geval de middelen heiligt. Dat onder alle omstandigheden een geest van verantwoordelijkheid en waakzaamheid geboden is.

Tegen 'republikeins' rechts zou ik willen zeggen dat men kan overtuigen zonder zichzelf daarbij te verloochenen. Rechts heeft bij herhaling beloofd zich op geen enkele manier te zullen compromitteren door samenwerking met extreem-rechts. Deze toezeggingen moeten niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest worden nagekomen. Ik breng hulde aan al diegenen die blijk hebben gegeven van moed en van een vooruitziende blik. Ik kan slechts mijn afkeuring uitspreken over diegenen die aan politieke spelletjes voorrang hebben gegeven boven de stem van hun geweten. Deze houding is, zelfs als zij wordt ingegeven door de wil een dam op te werpen tegen de tegenstander (Chirac doelt op het linkse kamp, red.), onwaardig en kan gevaarlijk zijn.

Tegen het linkse kamp zou ik willen zeggen dat het gematigder moet zijn in zijn oordelen en verantwoordelijker in zijn kritiek, omdat het ongezond is olie op het vuur te gooien. Al lange tijd deinzen sommigen er niet voor terug het spel van extreem-rechts mee te spelen. Zo werd de evenredige vertegenwoordiging (bij de verkiezingen voor de regio's, red.) ingevoerd. Zo gaf het Front National tijdens de laatste parlementsverkiezingen bewust een groot aantal zetels aan links, om zo republikeins rechts te laten verliezen van de huidige (linkse, red.) meerderheid.

Ik zou tenslotte tegen de kiezers van het Front National willen zeggen dat ook zij hun verantwoordelijkheden moeten wegen. Willen zij zich opsluiten in een proteststem? Aanvaarden zij het risico te stemmen voor een partij die racistisch en xenofobisch is, hetgeen momenteel de realiteit is bij het Front National? Of willen zij deel uitmaken van een politieke beweging die traditioneel rechts belichaamt, maar de republikeinse waarden respecteert?

Waarde landgenoten!

Een ontoereikende kieswet, die alle politiek verantwoordelijken van dit land ten onrechte niet hebben willen veranderen, heeft opnieuw verwarring en een gebrek aan overtuiging en bevlogenheid laten zien. Deze situatie, die een groeiend aantal Fransen ertoe brengt zich van het politieke leven af te wenden, is niet aanvaardbaar in een land dat zwaar getroffen is door werkloosheid en uitsluiting en dat geconfronteerd wordt met de keuzen voor de toekomst.

Laten we ophouden aan ons volk, dat steeds kritischer wordt, en aan het buitenland, dat steeds meer onplezierig verrast is, het schouwspel te tonen van een politiek die steeds meer aan deelbelangen ondergeschikt wordt gemaakt dan aan de gerechtvaardigde eisen van de Fransen en de belangen van Frankrijk.

Nu is het moment gekomen om stelling te nemen. Frankrijk, het land dat de vrijheid vorm gaf en haar uitstraalt, moet trouw blijven aan zijn ideaal. Het moment is gekomen om ons politieke leven te moderniseren en aan te passen aan deze tijd. Onze politiek moet dichter bij de burgers staan, doorzichtiger zijn en beter beantwoorden aan de eisen van de moraal en de efficiëntie.

Een vernieuwing van degenen die gekozen zijn, een groter aantal vrouwen in de politiek, de hervorming van bepaalde kieswetten, die van de opeenhoping (van politieke functies, red.), de rol van het plaatselijke en landelijke referendum, en nog een aantal andere veranderingen dringen zich op.

Ik wil over al deze onderwerpen diep nadenken. Ik ontvang de komende weken de leiders van de politieke groepen van 'republikeins rechts'. Ik zal kennis nemen van de meningen van de hoogstgekwalificeerde persoonlijkheden. Vervolgens zal ik mededelen wat ik goed acht voor dit land.

Laten we energie, verbeeldingsvermogen en kracht ontlenen aan de proef waaraan onze politiek wordt onderworpen, teneinde het gezicht van de Franse democratie van morgen te bepalen.

Leve de Republiek!

Leve Frankrijk!

    • Jacques Chirac