Patijn wil extra geld aanpak criminaliteit

AMSTERDAM, 20 MAART. Burgemeester Patijn van Amsterdam wil de komende vier jaar dertien miljoen gulden besteden aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de stad. Het te vormen college van B en W moet daarover overeenstemming bereiken in het programakkoord.

Patijn presenteerde eind vorig jaar het werkplan voor bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Er staan 77 acties op stapel om de invloed van criminelen op gemeentelijk terrein te beperken. Het plan vloeit voort uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Van Traa uit 1996, waaruit bleek dat criminelen doordringen in de bovenwereld.

Op een aantal punten is al actie ondernomen. De aanpak van fraude en corruptie onder ambtenaren en scherpere controle op naleving van gemeentelijke vergunningen op de Wallen zijn daar voorbeelden van. Dit jaar komt er ook een computersysteem met informatie over horeca-ondernemingen. Ambtenaren kunnen op die manier controleren bij aanvraag van vergunningen, of er in het verleden overtredingen zijn begaan in een ander deel van de stad.

Een groot aantal acties tegen de georganiseerde criminaliteit kan echter pas in 1999 worden uitgevoerd omdat er dit jaar nog geen geld voor is, blijkt uit een voorstel dat Patijn vanmorgen aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor het geld dat hij vraagt, gaat onder meer een aparte coördinator aan het werk. Amsterdam wil met het plan een eind maken aan het idee dat bestrijding van criminaliteit een exclusieve taak van justitie en politie is. (ANP)