Van Aartsen deelt kritiek uit sector

ROTTERDAM, 19 MAART. Nederlandse belangenorganisaties op het gebied van de landbouw hebben zonder uitzondering zware kritiek op de toekomstige gemeenschappelijke landbouwpolitiek, waarvoor de Europese Commissie in Brussel gisteren nadere voorstellen heeft gedaan. Ook minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) noemde gisteren een aantal van de voorstellen al onaanvaardbaar.

Hij heeft vooral bezwaren tegen de verdeling van het extra melkquotum onder de Europese lidstaten. Daarnaast uitte hij zorgen over de toekomst van telers van fabrieksaardappelen en de verwerkende industrie. Ook over de manier van compenseren voor de rundvleessector is de bewindsman ontevreden. Nederland krijgt maar 1 procent van de premies, terwijl het 5 procent van de Europese rundvleesproductie voor zijn rekening neemt. Ook het feit dat de kalvermesters geen compensatie krijgen voor de dalende prijzen noemt Van Aartsen 'fout'.

Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) komt bij berekeningen uit op een daling van het inkomen van akkerbouwers en melkveehouders die kan variëren van 15.000 tot 20.000 gulden. Bij stierenmesters zou het verlies op 25.000 gulden kunnen uitdraaien.

De federatie van land- en tuinbouworganisaties LTO-Nederland vreest dat de Brusselse plannen leiden tot een inkomensverlies bij akkerbouwers en rund- en melkveehouders van meer dan 20 procent. De inkomenssteun is bij lange na niet genoeg om de prijsdaling van de producten te compenseren, zegt voorzitter G. Doornbos. De federatie dringt er bij Van Aartsen op aan in de verdere onderhandelingen tijdens de raden van ministers van landbouw vooral de inkomensgevolgen voor de boeren te beperken.

LTO-Nederland verzet zich op zich niet tegen het idee achter de hervorming van het landbouwbeleid. “Om op de wereldmarkt mee te kunnen blijven spelen, moeten de prijzen in Europa meer afgestemd worden op de wereldmarktprijs.”

“Maar als de Europese samenleving tegelijkertijd een kleinschalige landbouw wil houden met het oog op het landschap, moeten de boeren daarvoor voldoende compensatie krijgen,” aldus Doornbos.

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is woedend over de Brusselse plannen. De jonge boeren zijn bang dat de inkomenssteun leidt tot een 'verlamming' bij de generatie van morgen. Kleine bedrijven verdwijnen, terwijl de grote niet meer kunnen voldoen aan de maatschappelijke eisen aan landschap en milieu.