RPF en GPV

In NRC Handelsblad van 10 maart wordt verslag gedaan van de eerste gezamenlijke vergadering van de fracties van RPF en GPV. Herhaaldelijk wordt in het bericht gesproken over een fusie tussen de fracties, welke binnen twee jaar zijn beslag zou krijgen.

De fractievoorzitters van beide partijen verklaren echter, dat zij bij de intensivering van de samenwerking tussen beide fracties niet vooruit willen grijpen op de interne partijdiscussie. Samensmelting van, dan wel een andere vorm van intensieve samenwerking tussen beide fracties is daarvan afhankelijk. Wel zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de fracties ná 6 mei de onderlinge samenwerking verder vorm zullen gaan geven. Daartoe zal direct na de verkiezingen een werkgroep, met leden uit beider fracties, in het leven worden geroepen.

    • Leen van Dijke
    • Fractievoorz. Gpv
    • Gert Schutte