THE JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE

In woord en geschrift bood de econoom Friedrich A. Hayek zijn leven lang tegenstand aan het socialisme. Zijn beroemdste boek was en is The road to serfdom uit 1944. Daarin bestreed hij niet alleen het socialisme maar gaf hij ook de aanzet voor een alternatieve liberale utopie. De historicus Bruce Caldwell van de universiteit van North Carolina beschrijft in The Journal of Economic Literature hoe het werk van Hayek past in de huidige opleving van de discussie over marktsocialisme.

Vaak komen ze in de problemen, meent de schrijver, omdat ze dat wat Hayek onder kennis verstaat identiek maken aan het moderne begrip informatie. Ook hebben de huidige theoretici er weinig oog voor dat Hayeks werk haaks staat op het filosofische wereldbeeld van de economen die zijn tijdgenoten waren. Zo verzette hij zich tegen het gangbare idee dat economen in staat zouden zijn de economische toekomst te voorspellen. Nu klinkt dat minder controversieel dan enkele decennia geleden, toen het idee van maakbaarheid van economisch gedrag gemeengoed was, zelfs bij toen nog jonge economen als Samuelson en Friedman die, afgezien van de economische maakbaarheid, elkaars tegenpolen waren en zijn.

Hayeks uitgangspunt dat mensen onvolmaakt zijn en dat hun kennis gefragmenteerd is en moeilijk overdraagbaar leidt er toe dat hij veel nadruk legde op de beperkingen van elke theorie. Meer dan zestig jaar geleden waarschuwde hij tegen de goede bedoelingen van socialisten die werking van de markt trachtten weer te geven in mathematische modellen. De auteur meent dat Hayek nu soortgelijke bedenkingen zou hebben tegen de pretenties van de moderne informatietheoretici.

Het kwartaalblad The Journal of Economic Literatur is een uitgave van de American Economic Association, 3014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203, USA.

    • Herman Frijlink