Jezus 4

In het buitengewoon boeiende artikel van Sjoerd de Jong staat de verzoeningsleer centraal, niet de normgeving, waarover al sinds het 'ethisch reveil' van Van Agt, maar meer speciaal van de laatste jaren een uitgebreid publieke gedachtenwisseling plaatsvindt.

Volstrekte naleving van de in absolute termen geformuleerde christelijke normen, zoals bijvoorbeeld neergelegd in de dekaloog, is alleen mogelijk binnen een fundamentalisme dat in de westerse cultuur niet te handhaven is, zelfs niet wanneer men in deze normstelling 'gelooft'. De religieus-politieke discussie gaat dan ook niet over de oud-testamentische normen en waarden, maar hooguit om interpretaties daarvan. De al dan niet uitgesproken pretentie dat het verbinden van het predikaat 'christelijk' aan een van deze interpretaties daaraan het absolute karakter van de onderliggende norm zou verlenen, is vals. De bedoelde discussie heeft in beginsel een zuiver politiek-maatschappelijke grondslag.