Soeharto vindt IMF-steun voor Indonesië onvoldoende

JAKARTA, 2 MAART. De Indonesische president Soeharto vindt de economische en financiële hervormingsprogramma's die eerder zijn overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds, onvoldoende om de crisis in Indonesië op te lossen.

In een toespraak aan het begin van de vijfjaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Volkscongres, gisteren in Jakarta, zei de president dat hij meer ziet in een 'IMF-plus pakket'. Daarbij gaat het om een combinatie van de IMF-voorwaarden en de invoering van een currency board, het fel omstreden wisselsysteem waarbij de roepia wordt vastgezet op een kunstmatig hoge koers en gekoppeld aan de dollar. Het IMF en de Westerse industrielanden menen echter dat de Indonesische economie nog niet rijp is voor een dergelijk beleidsinstrument.

Vandaag kwam de Amerikaanse oud-vice president Walter Mondale aan in Jakarta. Aangenomen wordt dat hij morgen, als gezant van de Amerikaanse regering, zal proberen Soeharto ervan te overtuigen dat invoering van het wisselsysteem pas mogelijk is wanneer de banksector weer gezond is en het land over een ruimere buffervoorraad aan deviezen beschikt. Uit gisteren gemaakte opmerkingen van de halfbroer van Soeharto, de zakenman Probosutedjo die ook lid is van het Volkscongres, blijkt dat Indonesië de gelden van het IMF zou willen gebruiken om het wisselplan te financieren.

De afgelopen week is veel gespeculeerd over de mogelijkheid dat Soeharto het omstreden voornemen voor de instelling van een currency board stilzwijgend zou willen laten vallen. Gisteren herhaalde hij echter nog eens dat hij het plan nog immer “voorzichtig onderzoekt”. Hij erkende verder dat Indonesië altijd de steun nodig heeft van het IMF bij het oplossen van de crisis. “Maar uiteindelijk ligt ons lot in onze eigen handen.”

Inmiddels heeft ook de Wereldbank gezegd dat een lening van een miljard dollar niet zal worden uitgekeerd als het IMF-programma niet onverkort wordt uitgevoerd.Het IMF neemt op 15 maart een beslissing over de terbeschikkingstelling van een tweede tranche van drie miljard dollar, afhankelijk van de door Indonesie gemaakte voorderingen bij de uitvoering van het overeengekomen hulpprogramma.

Soeharto zag gisteren ook onder ogen dat het land in een diepe crisis terecht is gekomen. Als hoofdoorzaak voor die crisis noemde hij de toegenomen internationalisering. “Het negatieve effect van het eenworden van de wereldeconomie is veel ernstiger dan we ons hadden voorgesteld”, aldus Soeharto.

Pagina 4: Kritiek van de PPP en PDI op rede Soeharto

Indonesië Maar behalve naar buitenlandse oorzaken verwees de president ook in het algemeen naar de “interne zwakheden” van zijn land als oorzaak voor de crisis. Opmerkelijk was wel dat hij afstand nam van de neiging de laatste tijd in legerkringen om rijke Chinese zakenlui de schuld te geven van de crisis. “Het is nutteloos een zwart schaap aan te wijzen.”

Aangenomen wordt dat het Volkscongres de verantwoording van Soeharto algemeen zal aanvaarden. Toch hadden leden van de twee toegelaten semi-oppositionele politieke partijen - de quasi-Islamitische PPP en de democratische nationalisten van de PDI - kritiek op de rede van de president. Soeharto zou te weinig zijn ingegaan op de noodzaak voor democratische hervormingen. Bovendien heeft hij geen woord gezegd over de corruptie en machtsmisbruik in het staatsapparaat.

Terwijl gisteren in Jakarta, waar 35.000 manschappen aan ordetroepen achter de hand worden gehouden, alle rustig bleef, protesteerden studenten en hoogleraren op de campus van de Airlangga universiteit van Surabaya. Zij noemden de regering “ondemocratisch en corrupt”. Vorige week demonstreerden duizenden studenten van de Universitas Indonesia in Jakarta, de Gajah Mada Universiteit in Yogyakarta, en het Instituut voor Technologie in Bandung tegen de regering. Zij kregen achteraf steun van de minister van Defensie, generaal b.d. Edi Sudradjat. Het Indonesische kabinet is sinds vrijdagmiddag demissionair. Soeharto zal na zijn herbenoeming op tien maart een nieuw kabinet samenstellen.