KONINGIN IN NOOD (3)

IJverig heb ik in het artikel over de reorganisatie bij NWO (W&O, 14 febr.) gezocht naar een inhoudelijke onderbouwing van de stelling van prof. Van der Waals dat het voor wat betreft natuurkunde helemaal fout gaat bij NWO. Helaas niets gevonden. Een mopperpartij van een boze fysicus waarin het alleen gaat over geld en macht en waarin en passant de medische wetenschappen tot zondebok wordt gebombardeerd.

Enkele feiten:

1. Binnen NWO is al vele jaren sprake van een op historische gronden gebaseerde verdeling van de financiële middelen, met de exacte wetenschappen en met name de natuurkunde als grootgebruiker.

2. Rinnooy Kan en zijn commissie hebben geadviseerd om via een forse uitbreiding van de middelen van NWO de totale organisatie financieel meer in balans te brengen.

3. Gedurende het gehele proces van reorganisatie heeft het algemeen bestuur van NWO geen woord gezegd of geschreven over overheveling van middelen van het ene gebied naar het andere. Dus ook niet van de fysica naar dat van de medische wetenschappen.

4. Medische wetenschappen heeft zich geheel buiten de discussie over de reorganisatie van de NWO-wetenschapsgebieden gehouden en geen uitspraken gedaan over hoe de andere gebieden zouden moeten worden ingericht dan wel welke financiële consequenties een en ander zou moeten hebben.

5. Een al jaren gebruikt argument om binnen NWO medische wetenschappen relatief klein te houden zijn de middelen van het ministerie van Volksgezondheid en de collectebusfondsen. Ook prof. Van der Waals doet dit weer. Ten onrechte. Het is niet de taak van voornoemde organisaties om kwalitatief hoogwaardig fundamenteel gezondheidsonderzoek te stimuleren. Dat is de taak van NWO en daar moeten voldoende middelen voor zijn.