Huursubsidie

In de berichtgeving in de krant van 24 februari over 's Rijks subsidies wordt gesteld dat de individuele huursubsidie risicovol is omdat niet goed valt na te gaan of de subsidie-ontvangers aan de voorwaarden voldoen. Hierop valt het een en ander af te dingen.

Onderzoek heeft aangetoond dat de Wet individuele huursubsidie een van de beter functionerende overheidssubsidies was. Om twee redenen: de subsidie kwam in overgrote mate terecht bij de doelgroep en de uitvoeringskosten ( de kosten die zijn gemoeid met de hulp bij het invullen en de controle op de aanvraagformulieren en het uitbetalen van te toegekende subsidies) waren laag.

De Wet individuele huursubsidie ging uit van het inkomen van het vorige jaar maar kende de mogelijkheid om bij een sterk afwijkend inkomen uit te gaan van een geschat inkomen over het jaar waarin de aanvraag werd gedaan. Bij het schatten van het actuele inkomen ging veel fout. Dit leidde tot terugvorderingen door het ministerie.

De Huursubsidiewet - die de Wet individuele huursubsidie sinds vorig jaar vervangt - is terzake vereenvoudigd omdat altijd wordt uitgegaan van het inkomen over het voorgaande jaar. Daardoor is deze nieuwe wet nog beter te controleren en zullen de uitvoeringskosten navenant lager worden.

Omdat 90 procent van de huursubsidie wordt betaald via verhuurders en gemeenten hebben ook zij er alle belang bij om te zorgen dat de wet goed wordt uitgevoerd. Wanneer ten onrechte huursubsidie wordt verleend zal de verhuurder of de gemeente het ten onrechte uitgekeerde bedrag moeten terugvorderen van de ontvanger.

Wanneer het ministerie van Financiën een handleiding wil maken om misbruik en fraude te voorkomen, kan de uitvoering van de Huursubsidiewet als voorbeeld dienen hoe het kan en moet.