Commissaris ouder dan 72

DEN HAAG, 28 FEBR. Het kabinet stelt voor de 72-jaarsgrens voor commissarissen in het vennootschapsrecht te laten vervallen. Het Burgerlijk Wetboek zal op dit punt moeten worden gewijzigd, opdat de mogelijkheid ontstaat om bij statuut maximale benoemingstermijnen en mogelijkheden van herbenoeming te regelen.

Dit is een van de voorstellen die het kabinet doet om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. De ministerraad stemde gisteren in met voorstellen van de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) en staatssecretaris Terpstra (VWS) om leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving te schrappen of te vervangen door andere criteria.

Ook wil het kabinet bevorderen dat in overheidssectoren bij CAO-onderhandelingen de thema's leeftijdsdifferentiatie bij feitelijke beloning en de toekenning van verlofuren op de agenda worden geplaatst. Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL) zal worden gevraagd een inventarisatie te maken van mogelijke maatschappelijke knelpunten op het vlak van leeftijdsgrenzen in de particuliere sector. De overheid zal nagaan op welke terreinen van de arbeid nadere inventarisatie nodig is. Het LBL krijgt subsidie om de bewustwording over leeftijdsdiscriminatie te vergroten. Voorts wil het kabinet pogen leeftijdsgrenzen in statuten en reglementen van gesubsidieerde organisaties tegen te gaan.

Overigens stelt het kabinet vast dat in de afgelopen jaren over enkele tientallen leeftijdsgrenzen in regels afspraken zijn gemaakt om deze te schrappen. Een groot deel van die afspraken is reeds uitgevoerd.

Het rapport 'Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving' verscheen in het voorjaar van 1996. Het kabinetsstandpunt is een reactie op de commentaren die op dit rapport zijn verschenen.