Kabinet wil betere band met gemeenten

DEN HAAG, 24 FEBR. Om de samenwerking tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te verbeteren komt er elk half jaar een zogeheten 'overhedenoverleg'.

Een kabinetsdelegatie met onder anderen minister-president Kok en de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken), Zalm (Financiën) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft dat gisteren afgesproken met het bestuur van de VNG.

Het overleg vond plaats op initiatief van de VNG, die in een brief aan premier Kok haar ongerustheid had uitgesproken over de verhouding tussen de gemeenten en het rijk.

De onvrede van de belangenorganisatie van gemeenten had onder meer betrekking op de financiële steun van het rijk aan de gemeente Den Haag, waaraan de overige gemeenten moeten meebetalen, en op het afschaffen van milieuleges voor het bedrijfsleven en de zogenoemde precariorechten die gemeenten ontvangen voor het aanleggen van kabels in de grond. Op deze punten zijn de partijen gisteren overigens niet nader tot elkaar gekomen.

Minister Zalm betoogde dat de gemeente Den Haag zonder extra steun langer in de artikel-12 status zou verkeren, waarbij gemeenten onder curatele staan van het rijk. De kosten daarvan drukken ook op het gemeentefonds. Het afschaffen van milieuleges en precariorechten verdedigde hij door te wijzen op het belang van marktwerking.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bleef gisteren bij haar kritiek dat het rijk zich te veel met de gemeenten bemoeit.

Volgens voorzitter Opstelten moet decentralisatie - het overhevelen van rijkstaken naar de gemeenten - juist gepaard gaan met “differentiatie”. (ANP)