Kamer eens met kabinet; Uitbreiding van vluchten op Schiphol

DEN HAAG, 18 FEBR. In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor het voorstel van het kabinet om tot 2003 jaarlijks 20.000 extra starts en landingen toe te staan op Schiphol.

Dit bleek vanmorgen tijdens overleg tussen de Kamer en de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) over het zogeheten gebruiksplan voor Schiphol van dit jaar.

De woordvoerders van PvdA, CDA en VVD maakten duidelijk dat ze wel met dit voornemen kunnen leven, zolang dat niet op juridische bezwaren stuit. D66 behield zich in eerste termijn nog een oordeel over de plannen voor. Het kabinet onderzoekt thans nog of er een passende juridische grondslag voor zo'n groei met 100.000 vluchten gedurende een periode van vijf jaar is te vinden.

Aan de vraag of dit niet weer zou neerkomen op een gedogen van overschrijdingen van de wettelijke normen voor geluidshinder in de omgeving van Schiphol leken de meeste sprekers niet zwaar te tillen. Vorige jaar stelde een rechter vast dat die normen waren overschreden. Hij bepaalde destijds dat dit eenmalig kon worden gedoogd. Ook het kabinet verklaarde nog begin dit jaar bij monde van Jorritsma dat ze in 1998 in geen geval nieuwe overschrijdingen van de wettelijke normen tolereert.

In een brief, die ze maandag aan de Kamer zond, opperde Jorritsma echter om vast te anticiperen op meer ruimte voor groei voor Schiphol door de verwijdering in de nabije toekomst van enkele “absurditeiten” uit het systeem van de berekening van de overlast door het geluid. Het Kamerlid Van Gijzel (PvdA) meende dat er in zo'n geval niet van gedogen kon worden gesproken, omdat alles nu in een ander kader gebeurde waarbij er niet louter wordt geïmproviseerd maar naar de middellange termijn werd gekeken. Wel onderstreepte hij dat de belasting van het milieu zou moeten worden teruggebracht.

Schiphol zelf had begin dit jaar in een aanvulling op een eerder goedgekeurd gebruiksplan gepleit voor een toename met 40.000 vluchten, waardoor de luchthaven dit jaar in totaal zo'n 400.000 vluchten zou kunnen verwerken vergeleken met ruim 350.000 in 1997.