Landelijke samensmelting; Akkoord hervorming politie België

BRUSSEL, 16 FEBR. De Belgische politie smelt samen op landelijk niveau, maar lokaal blijven de gemeentepolitie en de plaatselijke rijkswachtbrigades bestaan.

Gemeentepolitie en lokale rijkswacht moeten wel afspraken maken over hun werkverdeling, maar verdere samenwerking gebeurt op vrijwillige basis. Over deze politiehervorming is gisteravond laat een akkoord bereikt in het zogeheten kernkabinet: de premier en de vier vice-premiers. Morgen wordt het akkoord voorgelegd aan de voltallige regering.

De parlementaire commissie-Dutroux, die onderzocht wat misliep in het onderzoek naar verdwenen kinderen, had aanbevolen de huidige drie politiediensten te integreren. De gerechtelijke politie en de rijkswacht moeten nu inderdaad één landelijke politiedienst gaan vormen, zeer tegen de zin van de gerechtelijke politie die vreest te worden overvleugeld door de veel grotere rijkswacht.

Tegen integratie van de plaatselijke politiediensten kwam verzet van vooral Franstalige politici, die vinden dat de burgemeester zeggenschap moet houden over de plaatselijke politie. Zo niet, dan zou de democratie in gevaar komen. Daarom heeft het kernkabinet besloten dat de lokale politiediensten wel verplicht worden afspraken te maken over hun werkverdeling in zogeheten interpolitiezones van enkele gemeenten, maar zelf kunnen besluiten of de samenwerking verder gaat. Gemeenten die dat willen, kunnen onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie een samenwerkingscontract laten afsluiten tussen de gemeentepolitie en de plaatselijke rijkswachtbrigades. De plaatselijke politie komt dan onder één chef te staan. De Belgische regering zal deze niet-verplichte samenwerkingsverbanden financieel steunen.