THE ECONOMIC JOURNAL

Gewoonlijk meten we economisch succes af aan de hoogte van het nationale inkomen uitgedrukt als het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Dat geeft een veel te beperkt beeld van de werkelijkheid, al was het alleen al omdat dit cijfer nog niets zegt over de verdeling van het inkomen.

Amartya Sen van de Universiteit van Harvard betoogt in The Economic Journal dat vooral sterftecijfers een goede graadmeter zijn voor de economische ontwikkeling in een bepaald gebied. Natuurlijk is sterfte op zichzelf geen economisch verschijnsel, maar maatschappe- lijke verschijnselen en instel- lingen als bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg beïnvloeden de sterftecijfers en hebben vaak duidelijke economische oorzaken.

Hoe weinig het inkomen per hoofd bevolking zegt over de situatie van specifieke groepen blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijking van de sterftecijfers van zwarte inwoners van de VS, van inwoners van de Indiase deelstaat Kerala en van die van Bangladesh. Daaruit blijkt dat Amerika's zwarte burgers gemiddeld minder kans hebben om oud te worden dan de inwoners van Kerala, die vele malen armer zijn. Ook de sterftecijfers in Rusland en andere Oost-Europese landen geven meer houvast voor het aanpassen van het economische beleid dan de statistieken van inkomens en andere economische variabelen.

The Economic Journal verschijnt elke twee maanden en is een uitgave van de Royal Economic Society en Blackwell Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JP, UK. www.blackwellpublishers.co.ukx/re/