Werkgevers fel tegen milieuplan

DEN HAAG, 5 FEBR. Het kabinet, dat vanmorgen het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-3) heeft gepresenteerd, is onmiddellijk onder vuur gekomen van werkgeverszijde. De werkgevers zijn mordicus tegen het plan de energiebelasting met 3,4 miljard te verhogen in het kader van de 'vergroening' van het belastingstelsel.

Slechts zeer grote energiegebruikers zullen hiervan worden uitgesloten uit vrees dat deze hun operaties anders naar elders overbrengen. Het bedrijfsleven kan overigens wel op compenserende maatregelen rekenen in de vorm van een verlichting op andere belastingen.

Het werkgeversverbond VNO/NCW verklaarde vanmorgen niettemin “zeer verontwaardigd” te zijn. De organisatie noemde de stap van de regering een “grote misser”, omdat bedrijven nu niet langer bereid zouden zijn vrijwillig te investeren in energiebesparing, zoals de afgelopen jaren wel gebeurde.

Het gezaghebbende Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde intussen vanmorgen dat zelfs bij zo'n substantiële verhoging van de energiebelasting de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas, CO, nog boven de daarvoor afgesproken niveaus zal blijven. Het kabinet streeft er naar de CO-uitstoot in 2010 ruimschoots beneden het niveau van 1990 te brengen, maar zal daar volgens het RIVM ook met het nieuwe NMP-3 zelfs nog 7 procent boven zitten.

Het NMP-3, dat deels de milieuagenda zal bepalen voor het komende kabinet, voorziet in extra uitgaven ter waarde van 2,6 miljard gulden. Hiervan zal de komende jaren anderhalf miljard worden besteed aan het versneld saneren van verontreinigde grond, 750 miljoen aan de reductie van de CO-emissies, 185 miljoen aan maatregelen voor schoner rijdende auto's en 165 miljoen aan een verdere reductie van de stikstofoxiden.

Minister De Boer (VROM), die het plan vanmorgen samen met staatssecretaris Vermeend (Financiën) in Den Haag presenteerde, verklaarde dat in het nieuwe plan het fiscale beleid onderdeel van het milieubeleid zal uitmaken op een schaal die nog nergens anders ter wereld voorkomt. Ze wees er verder op dat het milieubeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot enkele aanzienlijke successen. Zo is de verzuring sinds 1985 met 50 procent gedaald en zijn de emissies van fosfaat en stikstof sinds 1985 met 65 en 35 procent gedaald. Het aandeel hergebruikt afval is in de periode 1990-96 toegenomen van 61 naar 72 procent.

Volgens Milieudefensie bevat het plan te weinig maatregelen om de CO-uitstoot adeqaat te verminderen.