Kabinet: 2,5 miljard voor derde milieubeleidsplan

DEN HAAG, 4 FEBR. Het kabinet heeft na veel touwtrekken 2,5 miljard gulden uitgetrokken voor de uitvoering van het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), dat de komende vier jaar moet worden gerealiseerd.

Het plan zal morgen in Den Haag worden gepresenteerd door minister De Boer (VROM) en staatssecretaris Vermeend (Financiën). Het plan geldt voor de periode van 1999 tot en met 2003.

Een van de belangrijkste bestanddelen van het plan is volgens Haagse bronnen een verschuiving in het belastingstelsel ter grootte van 3,4 miljard gulden.

De heffingen op het gebruik van energie worden verhoogd en de belasting op arbeid zal worden verlaagd. Het kabinet hoopt met deze maatregel in het bijzonder bedrijven een prikkel te verschaffen om zuiniger om te springen met energie en om energiebesparende technologie te introduceren.

Minister De Boer richtte zich na haar aantreden in 1994 aanvankelijk vooral op de uitvoering van de doelstellingen van de voorgaande twee milieubeleidsplannen. Maar juist op gebieden als de uitstoot van CO en de bodemsanering bleek het de laatste jaren toch nuttig met een aangepast plan te komen. Daaraan is de afgelopen twee jaar op het ministerie gewerkt in nauwe samenwerking met andere departementen.

De 2,5 miljard die zijn uitgetrokken voor het NMP-3 zullen vooral worden besteed aan het terugdringen van de uitstoot van CO , van de stikstofoxiden, aan de bodemsanering en aan de bevordering van schonere technieken voor auto's.

Het kabinet houdt officieel nog steeds vast aan een reductie van de uitstoot van de CO in het jaar 2000 van 3 procent ten opzichte van het niveau van 1990. In uiterlijk 2010 moet Nederland zelfs 10 procent beneden het niveau van 1990 zitten.

In werkelijkheid nam de uitstoot tussen 1990 en 1995 nog toe met 8 procent en lijkt de doelstelling voor het jaar 2000 in dat opzicht nauwelijks meer te realiseren.

Ook voor de bodemsanering zijn volgens het ministerie van VROM eigenlijk nog tientallen miljarden guldens nodig.

Minister De Boer dringt er al geruime tijd op aan om een deel van de economische groei te reserveren voor de bestrijding van de schade voor het milieu die daar onvermijdelijk mee gepaard gaat.

De bronnen geven toe dat het “een wat ongebruikelijke figuur” is om zo kort voor de verkiezingen met zo'n omvangrijk nieuw plan te komen. De bedoeling hiervan is dat ook een nieuw kabinet zo'n plan niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Het NMP-3 bevat ook een gedetailleerde lijst van aanbevelingen voor maatregelen die het milieu kunnen helpen verbeteren alsmede een raming van de kosten die daarmee gepaard zouden gaan.

Het eerste Nationaal Milieubeleidsplan dateert van 1989 en werd door de milieubeweging met teleurstelling begroet omdat het lang niet ver genoeg zou zijn gegaan. Het NMP-2 trof in 1993 een zelfde lot.