Arbeidscontract 'zelfstandigen' niet verscherpt

DEN HAAG, 4 FEBR. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet niets in het aanscherpen van de regels voor arbeidscontracten van zelfstandigen.

Het is volgens hem onmogelijk om een sluitend pakket aan criteria samen te stellen, wegens “de grote verscheidenheid aan contractinhoud die zich in de praktijk voordoet”. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van werknemerspremies blijft door dit standpunt van de staatssecretaris bij werkgever en werknemer liggen.

December vorig jaar ontstond bij onder meer onderwijsinstellingen ongerustheid omdat uitvoeringsinstantie Cadans, belast met premieheffing en uitkeringen, hen confronteerde met naheffingen voor werknemerspremies voor WW (werkloosheid) en WAO (arbeidsongeschiktheid).

De opleidingsinstellingen veronderstelden dat ze een aantal zelfstandigen - waarvoor geen werknemerspremies hoeven te worden afgedragen - hadden ingehuurd en gingen er derhalve vanuit dat ze geen premie hoefden af te dragen. Toetsing van Cadans leidde echter tot de conclusie dat er wel degelijk sprake was van een reguliere werknemer-werkgeverrelatie.

Omdat het op basis van de huidige regels voor de werkgever erg moeilijk vast te stellen is wanneer iemand als zelfstandige moet worden aangemerkt en wanneer als werknemer, vroeg het College van Nederlandse Belastingadviseurs om eenduidiger regels vanuit het ministerie. Het college twijfelde overigens aan de geldigheid van de toetsing van Cadans, omdat die zich baseerde op een rechterlijke uitspraak over één specifiek geval.

Volgens De Grave zijn andere regels echter niet nodig en ook niet wenselijk.

Werkgever en de werknemer moeten in overleg met de uitvoeringsinstelling de aard van het dienstverband vaststellen, meent hij.

“Hoewel zo'n beslissing geen garantie is voor de toekomst, kan zo wel een zo vergaand mogelijke zekerheid worden verkregen. De bepaling van de verzekeringsplicht is een complexe zaak waarbij telkens weer de precieze omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen”, aldus de staatssecretaris.