Zalm: tegenvallers bij asielzoekers en gezondheidszorg

DEN HAAG, 3 FEBR. De uitgaven voor de opvang van asielzoekers en voor die in de gezondheidszorg stijgen sneller dan geraamd.

Volgens minister Zalm (Financiën) kunnen die tegenvallers samen oplopen tot een half miljard gulden.

Tijdens een gastcollege, gisteren voor studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zei Zalm nog niet te weten of deze extra uitgaven gecompenseerd moeten worden met extra bezuinigingen.

In deze kabinetsperiode hebben gezondheidszorg en opvang van asielzoekers weliswaar ieder jaar tot tegenvallers geleid, maar tot nu toe konden die worden opgevangen doordat andere ministeries minder uitgaven. Of dat dit jaar ook zal lukken, wist de minister van Financiën nog niet. “Dat weten we pas later dit voorjaar”.

Zalm houdt rekening met meevallers, omdat de werkgelegenheid sneller groeit dan geraamd. Daardoor wordt er minder aan WW uitgegeven dan geraamd.

Ook noemde Zalm de relatief lage rentestand die gunstig is voor de rijksfinanciën. Zalm moet dit jaar 15,5 miljard gulden lenen voor de korte termijn. Daarbij is gerekend met een rente van 3,5 procent; wanneer dit 0,5 procentpunt lager uitvalt, levert dat een voordeel op van 100 miljoen. Ook valt het financieringstekort lager uit dan eerder werd geraamd. In de Miljoenennota 1998 ging Financiën nog uit van een tekort van 1,8, maar volgens de recente berekening komt het tekort ruim onder de 1,5 uit. Dat impliceert dat de minister van Financiën minder hoeft te lenen om dit tekort te financieren.

De VVD-minister rekende de studenten voor dat er grote verschillen bestaan tussen de verkiezingsprogramma's van de vier grote partijen. Terwijl PvdA en CDA de overheidsuitgaven verder laten oplopen, zorgen D66 “en vooral VVD” voor minder uitgaven. Deze twee partijen hebben respectievelijk 4,5 en 6,3 miljard voor lastenverlichting beschikbaar. Bij de PvdA is dat maar 2,3 miljard en bij het CDA helemaal niets. De PvdA doet daarentegen volgens Zalm te weinig aan verlaging van het financieringstekort.

Zalm herhaalde zijn teleurstelling over de ingreep van het VVD-congres waarbij de maximale duur van de WW-uitkering zou worden beperkt van vijf tot drie jaar.

Deze maatregel was bedoeld was om ouderen langer aan de slag te houden. Volgens Zalm is dat de belangrijkste opgave voor het komende kabinet. Door de vergrijzing zal de arbeidsmarkt ouderen steeds meer nodig hebben.