Klonen

Volgens rabbijn Evers (21 januari) verbiedt de bijbel de kruisbestuiving van gewassen (Leviticus 19:19), maar valt klonen hier niet onder. Het verschil zou zijn, dat bij kruisbestuiving de natuur veranderd wordt en men met klonen alleen maar gewenste eigenschappen zou verbeteren of vermenigvuldigen, alsof kruisbestuiving geen verbetering zou betekenen en klonen geen verandering van de natuur teweeg zou brengen.

De tekst luidt: 'Uw vee zult gij niet laten paren met dieren van een andere soort. Uw akker zult gij niet met verschillend zaad bezaaien.' Maar de Israelieten fokten en gebruikten muilezels en muildieren. Het verbod op het bezaaien van akkers met verschillend zaad slaat terug op de heidense gewoonte om graan tussen de wijnstokken te zaaien om de veldgeesten te verzoenen, zodat zij de wijnoogst niet zouden bederven. Mijn conclusie is, dat men zich noch wat betreft het fokken van bastaarddieren noch wat betreft kruisbestuiving noch wat betreft klonen, kan beroepen op bijbelteksten.

Het veel gehoorde argument dat klonen tegen de natuur zou zijn, gaat niet op, daar de natuur er zelf een voorbeeld van geeft. Bij een eeneiige tweeling wordt de bevruchte eicel of in een wat latere fase het (pre-)embryo gesplitst in twee individuen, die een identieke genetische structuur hebben. Ik kan dit niet anders zien dan als een vorm van klonen. Wie een afkeer heeft van de idee, dat bij klonen van de mens iemand ontstaat, die dezelfde genetische structuur heeft als degene, wiens genetisch materiaal wordt gebruikt, moet zich dit voorbeeld van de natuur goed voor ogen houden.

Als klonen van menselijk genetisch materiaal technisch haalbaar zou worden zonder grote risico's van genetische deformaties, lijkt het mij verantwoord, dit onder stringente voorwaarden toe te passen. Te denken valt hierbij aan het door Evers genoemde paar, waarvan beide partners steriel zijn en die in vitro fertilisatie met een donoreicel en donorsperma afwijzen, maar wel een kind willen met de erfmassa van een van de partners.

Het is naar mijn mening jammer, dat de regering besloten heeft het door reeds 19 landen ondertekende protocol tegen het klonen alsnog te ondertekenen in afwijking van het aanvankelijke voorstel van minister Borst om het resultaat van de maatschappelijke discussie hierover af te wachten.